бр. 1, Януари 2008
ЕР  ИНФО

Днес в броя:


Мнение на консултанта:

 

За тънкостите при кандидатстването с проекти

 

Финансирането с грантове (целева безвъзмездна помощ) по различни програми за подкрепа изглежда привлекателно за много от фирмите, но само тези, които са разработвали и управлявали проект знаят, че процесът е съпроводен с много проблеми, нерви и трудни решения.

 

В настоящата статия са разгледани някои от основните рискове, които са свързани с времевия аспект при кандидатстването с проекти.

 

Време

Основен въпрос за фирмите е „Кога ще излязат резултати от кандидатстването и ще започне да се изпълнява проекта?”. Той произтича от нуждата за точно планиране на дейността на фирмата и съобразяване закупуването на оборудване или внедряване на система за управление с маркетинговата, производствена и финансова стратегия на фирмата. Често нуждата от оборудване е належаща или е точно планирана във времето. За да бъдеш или останеш конкурентноспособен, бизнесът не може да чака, тъй като се променят бизнес условията - инфлация на инвестиционното оборудване, заемане на пазарните ниши от конкуренти, промяна във фирмената стратегия, иновации в технологиите,

 

Нека да анализираме някои срокове по последните PHARE програми, които не са изчерпателни, а показателни:

- По програма PHARE BG 2005/017-353.10.01 (МТСП) можеше да се кандидатства с проекти, по които можеше да се закупи оборудване. Предварително обявените срокове бяха: Срок за кандидатстване с проекти: 15.02.2007 г.; Срок за оценка на концепциите 1.03.2007 г. Реално резултатите от оценката на концепциите (като първи етап на кандидатстване) бяха обявени на 13.10.2007 г. Беше даден срок за разработване на цялостните проекти - 22.11.2007 г., като се очаква резултати най-рано да бъдат обявени в края на януари или началото на февруари на 2008 г.

 

- По програма PHARE BG 2004/016-711.11.04/ ESC/G/CGS  (МИЕ) факторът време също е основен. След като "насилиха" почти всички фирми бенефициенти да изпълнят проектите си без авансово финансиране (поради забавяне на одобренията за искане от ИА ФАР на МИЕ), след това на два пъти бяха удължавани сроковете за приемане финалните отчети (съответно 15.07.2007 и 15.09.2007 г.) под предлог неизрядност в документите, а всъщност истинската причина е липса на капацитет. До момента голяма част от бенефициентите все още си чакат 100% от грантовото финансиране по проект, който е изпълнен и приключен преди повече от 6 месеца.

 

- По програма PHARE BG 2004/ESC/G /GSC-1 (МИЕ), поради сложността и обема на тръжните досиета по закупуване на оборудване, недостатъчния капацитет на оценителите, всички проекти (над 200) бяха удължени с 6 месеца. Груповото управление на проекти автоматично прехвърли забавяне и върху проектите, които се изпълняваха в срок. От октомври 2007 г. ситуацията е още повече усложнена, поради факта, че по втора фаза бяха одобрени нови 234 проекта.

 

От анализа можем да изведем следните основни рискове, свързани с фактора време:

- риск от забавяне на оценките по проектите от страна на управляващите органи на програмата за подкрепа;

- риск от забавяне на одобрението на исканията за плащане, ако е предвидено авансово плащане;

- риск от забавяне на одобрението по тръжните досиета;

- риск от забавяне на приемането на отчета, поради намален капацитет на управляващите органи;

- риск от забавяне на възстановяването на финансирането по проекта;

 

Понякога дори едно забавяне в срок от 1 месец е от изключително значение за успеха на бизнес начинанието. Затова е необходимо всеки мениджър да прецени точно възможните рискове и последствията от тях.

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: МИЕ - Оперативна програма за конкурентноспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия
Размер на финансирането: 40 000 - 391 166 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: иновации, бизнес развитие, конкуретноспособност

 

Организация: МИЕ - Оперативна програма за конкурентноспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: Операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията
Размер на финансирането: 50 000 - 2 000 000 лв.
Кой може да кандидатства: производители МСП
Области за подкрепа: конкурентноспособност, инвестиции

 

Организация: МИЕ - Оперативна програма за конкурентноспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 2.1.2 „Покриване на международно признати стандарти
Размер на финансирането: 10 000 - 100 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП
Области за подкрепа: конкурентноспособност, бизнес развитие
 

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Предстоящи обучения

 

Тема: „Използване на възможностите на MS Access за управление на маркетинговата информация във фирмата”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 25.01.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.01.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 160 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, специалисти „Външна търговия”, Търговски директори, Управители

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „9 стъпков модел за решаване на практически проблеми във фирмата”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 16.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.01.2008 г.

Място на провеждане: гр. Габрово, ГТПП или Бизнес Инкубатор - Габрово

Цена: 160 лв. без ДДС
Подходящ за: Мениджъри, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри по качеството, Специалисти „Човешки ресурси”
Ръководители процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Ефективност при участието в панаири и специализирани изложения”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 22.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.01.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 160 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, Търговски директори, Мениджъри
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Методи и техники за финансов анализ и оценка на проекти”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 15.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.01.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 160 лв. без ДДС
Подходящ за: Финансови директори, Управители, Изпълнителни директори
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 


                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Полезни ресурси

Регистър на лизензираните одитори от ИДЕС съдържа пълен списък на лицензираните експерт-счетодоводители в България.

 

В Регистър на патентованите търговски марки (ТМ) може да получите актуална информация за всички регистрирани в България търговски марки директно от Патентно ведомство.

 

Справка за фирма, регистрирана по ДДС - данните от НАП се актуализират ежедневно.

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни мейл на: info@er-consult.com