бр. 10, октомври 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

 

Ена Оптима ЕООД

енергийно обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи

02/840 14 62; 02/945 74 23;  0898 / 719 776
www.enaoptima-bg.net

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

разработва проекти по Оперативна програма Конкурентоспособност

0878 / 700387 www.er-consult.com  

 

 

Bobs'n

графичен дизайн, рекламно обслужване

0899 / 907212  bobsn@mail.bg

 

 

 

[Име на Вашата фирма]

Кратко описание на дейността Ви

[телефон], [Интернет страница]

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Обследване за енергийна ефективност - първа стъпка към енергийна ефективност

 

Много от фирмите разширяват своята дейност и потребяват все повече енергия. Нивото на енергийната ефективност на предприятието е важен въпрос, който стои пред мениджмънта. Енергийната зависимост неминуемо оказва влияние върху себестойността на продуктите или услугите. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност оказва влияние на инвестиционната програма, промяна на процесите във фирмата, постигане на здравословни и безопасни условия на труд, системата за управление опазването на околната среда и др.

 

 

Първа стъпка към енергийната ефективност е извършването на обследване.

 

Какво е обследване за енергийна ефективност?

Легалната дефиниция от § 1 т. 17 на ЗЕЕ гласи, че  е обследване за енергийна ефективност  е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в промишлена или друга система на енергиен потребител, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на енергоефективното мероприятие.

 

 

Кой подлежи на обследване за енергийна ефективност?

Съгласно чл. 17 от Закона за енергийната ефективност на обследване за енергийна ефективност подлежи всеки енергиен потребител, чието годишно потребление на енергия е над границите, определени в НАРЕДБА № 21 ОТ 12 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройство.

 

На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат следните енергийни потребители:
       1. производители на стоки и на услуги, чиито обекти имат годишно потребление на енергия, равно или по-голямо от 3000 MWh;
       2. енергийни потребители с обща полезна площ на сградата, по-голяма от 1000 м2, и подлежащи на енергийно сертифициране по реда на чл. 16, ал. 1 ЗЕЕ.

В Наредбата се посочва, че всеки енергиен потребител може да бъде обследван по реда на тази наредба.

 

Кой може да извършва обследване за енергийна ефективност?

Съгласно чл. 18 от ЗЕЕ, обследванията за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, които отговарят на определени условия и са вписани в публичния регистър, воден от Агенцията за енергийна ефективност (виж секция Полезни ресурси).

 

Какви възможности има за подкрепа за извършване на обследване за енергийна ефективност?

За трета поредна година Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) предоставя безвъзмездна помощ на МСП за извършване на обследване за енергийна ефективност в МСП, с цел подобряване на конкурентоспособността им. (виж секция Възможности за финансиране).


Постигането на по-висока енергийна ефективност е предизвикателство, което може да доведе до придобиване на конкурентно предимство на фирмата. Енергийната ефективност е фактор, който следва да бъде отразен в стратегията за бизнес развитие на фирмата.

 

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

3 C's model (Ohmae) - Моделът на 3-те К

 

В основата на моделът на 3-те К на Кеничи Омае, известен японски гуру, е идеята, че стратегът трябва да се фокусира върху три основни ключови фактора за да постигне успех. При разработването на бизнес стратегията, следва да се вземат предвид:

1. Корпорацията (Corporation)

2. Клиента (Customer)

3. Конкуренцията (Competition)

Стратегически триъгълник

Само чрез интегриране на трите К (Корпорацията, Клиента и Конкуренцията) в стратегически триъгълник може да се постигне конкурентно предимство. Кеничи Омае нарича тези ключови фактори 3-те К или стратегически триъгълник.

 

 

I. Стратегии, основани на КОРПОРАЦИЯТА

Тези стратегии имат за цел да максимизират силните страни на корпорацията във функционалните области, които са критични за постигане на успех в тази индустрия.

- селективност и последователност. Корпорацията не е нужно да бъде водеща във всяка една функция за да спечели. Ако може да получи убедителен ефект в една ключова област, тя евентуално ще бъде в положение да подобри и другите си функции, които в момента са посредствени.

- изработи или купи. В случай на бързо растящи разходи за заплати, възлагането на голям дял от операциите по асемблиране на подизпълнител става критично решение. Ако конкурентите са неспособни да променят произвежданите продукти толкова бързо по отношение на своите подизпълнители и търговци, това ще доведе до разлика в структурата на разходите и/или във възможностите на компанията да се справя с колебанията на търсенето на продуктите, което е от стратегическо значение.

- подобряване на ефективността на разходите. Това може да бъде постигнато по три основни начина:

             1. Намаляване на основните разходи много по-ефективно в сравнение с конкуренцията;

             2. По-висока селективност по отношение на:

                     - поръчките, които се поемат;

                     - продуктите, които се предлагат;

                     - функциите, които се изпълняват.

                Това означава избор на операции с най-голямо въздействие, така, че когато някои операции бъдат елиминирани, функционалните разходи ще паднат по-бързо отколкото приходите от продажби.

             3. Споделяне на определена ключова функция с друг бизнес на корпорацията или дори с други компании. Опитът показва, че има много ситуации в които споделянето на ресурси в една или повече основни суб-функции на маркетинга може да бъде изгодно.

 

 

II. Стратегии, ориентирани към КЛИЕНТИТЕ

Клиентите са основата на всяка една стратегия, според Омае. Няма съмнение, че най-важно за компанията трябва да бъдат интересите на клиентите, отколкото тези на акционерите или други страни. В дългосрочен план, корпорацията, която е истинско заинтересувана от своите клиенти ще бъде интересна за инвеститорите.

 

За тези стратегии се препоръчва сегментиране на пазара:

- Сегментиране по цели. Диференцирането се прави по отношение на различните начини по които различните клиенти ползват продукта. Да вземем например кафето. Някои хора го пият за да се ободрят или да останат будни, докато други виждат в кафето начин за релаксация и социализация (кафе паузи).

- Сегментиране по покритие. Този тип стратегическа сегментация нормално произтича от съпоставянето на маркетинговите разходи срещу пазарното покритие. Там се оказва, че има точка на намаляващи печалби в съотношението разходи-покритие. Задачата на корпорацията следователно е да оптимизира обхвата на пазарното покритие, независимо дали е географско или по определен канал. По този начин разходите за маркетинг ще бъдат изгодни в сравнение с тези на конкуренцията;

- Последващо сегментиране . На пазар с ожесточена конкуренция, корпорацията и нейните главни конкуренти анализират пазара по подобен начин. Следователно за продължителен период от време, ефективността на на дадено първоначално стратегическо сегментиране ще намалява. В подобни ситуации е полезно да се избере малка група от ключови клиенти и да се проучи отново какво наистина търсят.

 

Промени в маркетинговия микс.

Такава промяна в пазарния сегмент се случва където пазарните сили променят дистрибуцията на потребителския микс във времето в резултат на демография, канали за дистрибуция, размер на покупките и др. Такава промяна означава, че заделянето на корпоративни ресурси трябва да бъде променено и/или абсолютното ниво на ресурсите ангажирани в бизнеса да бъде променено.

III. Стратегии, ориентирани към КОНКУРЕНТИТЕ

Според Кеничи Омае, тези стратегии могат да бъдат разработени чрез следене за възможностите за диференциация на функциите такива като: закупуване, дизайн, инженеринг, продажби и обслужване. Начините за постигане на това са:

- Силата на имиджа. И Sony и Honda продават повече от своите конкуренти тъй като са инвестирали повече във връзките с обществеността и рекламата. И те управляват тези функции по-внимателно от своите конкуренти. Когато самият продукт или начина на дистрибуция е трудно да бъде откроен, имиджът може да бъде единствения източник на позитивна диференциация. Но случая на Швейцарската часовникарска индустрия показва, че стратегия изградена на имиджа може да бъде рискова и трябва постоянно да се наблюдава.

- Капитализиране на печалбата и разликата в структурата на разходите. Първо, източниците на печалба могат да бъдат изследвани - печалба от продажба на нови продукти, печалба от продажба на услуги и т.н. Второ разликата между фиксираните и променливите разходи може да бъде изследвана стратегически. Защото компании с нисък коефициент на фиксираните разходи може да намали цените на пазар в застой. По този начин ще може да спечели пазарен дял. Това въздейства на компаниите с високи фиксирани разходи, защото ниските цени не обосновават високите фиксирани разходи и ниските продажби.

- Тактика за фирми "категория муха". Ако такава компания избере да се конкурира с реклама в масмедиите или да направи значителни разходи за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), допълнителните фиксирани разходи ще абсорбират голям процент от приходите и това неизменно ще доведе до спечелване на големите конкуренти на фирмата. В този случай фирмата би мога да калкулира стимули на постоянна база, отколкото на абсолютна продажба, като по този начин стимулите ще бъдат разглеждани като променливи разходи, а не като фиксирани. Това ще гарантира и на търговеца допълнителни приходи за всяка допълнителна продажба. Разбира се, големите три пазарни играча няма да могат да си позволят да дадат високи проценти на своите търговци и техните франчайзополучатели, защото тяхната доходност скоро ще бъде подкопана.

- Hito-Kane-Mono. Това е любима фраза на японските плановици. Тя означава: хора - пари - активи (разбирай ДМА). Те вярват, че добре организирано фирмено управление се постига, когато тези три критични ресурса са балансирани без недостиг или излишък. За пример: парични средства и ресурси над нивото на което компетентните хора могат да изразходят интелигентно са похабени средства. Или твърде много мениджъри без достатъчно пари ще изхабят своята енергия и ще замесят своите колеги в отнемаща времето война за разпределение на ограничените фондове. От трите критични ресурса, фондовете трябва да се разпределят последни. Корпорацията трябва първо да открие мениджърски талант, базиран на наличните активи (mono): завод, оборудване, технологии, производствено ноу хау или функционални предимства. Веднъж след като тези хора (hito) са развили креативни и творчески идеи за развитие напред на потенциала на фирмата, парите (kane) трябва да бъдат заделени за финансиране на специфичните идеи и програми генерирани от индивидуалните мениджъри.

Кеничи Омае е автор на книгите "Съзнанието на Стратега: Изкуството на японския бизнес" /The Mind Of The Strategist: The Art of Japanese Business/ и "Невидимият континент: Четири стратегически императиви на новата икономика" /The Invisible Continent : Four Strategic Imperatives of the New Economy/.

                                                                Очаквайте в следващия брой: Матрица на Бостънската консултантска група (BCG Matrix)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Агенция за енергийна ефективност (АЕЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Схема за обследване за енергийна ефективност
Размер на финансирането: до 25 000 лв. с ДДС
Кой може да кандидатства: МСП, подлежащи на задължително обследване за енергийна ефективност

Области за подкрепа: енергийна ефективност

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ПРООН
Вид на подкрепата: грант
Програма: ТЕХНОСТАРТ - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Размер на финансирането: 20 000 лв.

Кой може да кандидатства: студенти до 29 г. без регистрирана фирма

Срок: 11.11.2008 г.
Области за подкрепа: насърчаване на предприемачеството, иновации

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

Организация: Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Красива България - мярка 03 "Подпомагане на малък, среден и семеен туристически бизнес”
Размер на финансирането: до 36 000 лв. с ДДС
Кой може да кандидатства: МСП в областта на туризма

Срок: текущ до 31.10.2008 г.
Области за подкрепа: предприемачество, туризъм

 

Организация: Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Красива България - мярка 05 “Подпомагане на малък, среден и занаятчийски производствен бизнес"
Размер на финансирането: до 36 000 лв. с ДДС
Кой може да кандидатства: ф.л. и ю.л.

Срок: 31.10.2008 г.
Области за подкрепа: предприемачество, занаяти

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”
Размер на финансирането: от 10 000 до 100 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: 5.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез покриване на международно признати стандарти

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „Методи и техники за финансов анализ и оценка на проекти”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 15.10.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 30.09.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, ул. Николай Ракитин 2, етаж 5

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Финансови директори, Управители, Изпълнителни директори
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

Регистър на лицата за обследване за енергийна ефективност и Списък на заличените лица за обследване за енергийна ефективност се водят от Агенцията по енергийна ефективност.

 

Регистър на лицата за сертифициране на сгради и Списък на заличените лица за сертифициране на сгради също се водят от Агенцията по енергийна ефективност.

 

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com