бр. 11, ноември 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

 

Свемар консулт ООД

Европейски фондове - информация, разработване, управление

0888/797569, www.smconsult.net

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

разработва проекти по Оперативна програма Конкурентоспособност

0878 / 700350, 0899 907211

office@er-consult.com, www.er-consult.com  

 

 

СТМ Консулт 2004 ЕООД

служба по трудова медицина

02/832 28 17; 0887/ 101 316; 0896 / 650467

corect_consult_2004@abv.bg

 

 

Корект Консулт 2004 ЕООД

диагностика, изграждане и внедряване на системи за управление;

консултации и разработване на проекти по европейските фондове

02/832 28 17; 0887 / 851 651

corect_consult_2004@abv.bg

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

ISO 9001:2008 и ISO 9001:2000 – Без нови изисквания/ сравнение

Международната организация по стандартизация (ISO) и Международния акредитационен форум (IAF) обявиха  Плана си за внедряване на Акредитирана сертификация за съответствие със Стандарта ISO 9001:2008.

ISO (Международната организация по стандартизация) и IAF (Международния акредитационен форум) са постигнали договореност относно планирани мероприятия за осигуряване на плавен преход към Акредитирана сертификация за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, последната версия на широко разпространения в целия свят стандарт на Системи за управление на качеството. Подробности от Плана са публикувани в съвместно официално съобщение на двете Организации. Както всички Стандарти от серията ISO, които до този момент са повече от 17000, ISO 9001 периодично се преглежда за съответствие с последните международни достижения, а в последствие се взема решение за потвърждаване, отпадане или изменение на документа.

Стандарта ISO 9001:2008, който ще бъде публикуван в края на тази година, заменя версията на Стандарта от 2000 година, внедрен в Организации от производствената, услугите и обществената сфера в над 170 страни на света. Независимо от това, че сертификацията на СУК е препоръчителна, повече от един милион Организации са преминали одит и е извършена сертификация/ регистрация от независим орган по сертификация за съответствие с стандарта ISO 9001:2000. 

Сертификация за съответствие с ISO 9001 се използва както в сектора на производство и услуги, така и в администрацията за укрепване на доверието към продуктите, услугите и администрирането, предоставяни от Сертифицираща организация, между партньори в техните делови отношения, при избор на доставчици, а също и при участие в тръжни процедури.

Международната организация по стандартизация ISO  се явява разработващ орган и издател на ISO 9001, но тя не се занимава с одиторска и сертифицираща дейност. Тази услуга се предоставя от независим от ISO  орган за сертификация. ISO организацията не контролира тези органи, но разработва препоръчителни международни стандарти с цел глобална поддръжка на добри практики в дейността им.

Например, ISO/IЕС 17021:2006 дава изискванията за тези органи, които извършват одит и сертификация на СУК.

Органи за сертификация, които искат да получат допълнително доверие към своите услуги, могат да преминат процедура по акредитация в национално признати от IAF органи по акредитация. ISO/IЕС 17011:2004 дава изискванията за провеждане на такава акредитация. Организацията IAF – това е международна асоциация, членове на която са национални органи по акредитация от 49 страни. Сега Техническия комитет на международната организация по стандартизация ISO/ТС 176, Управление и осигуряване на качеството, се явява отговорен за серията стандарти ISO 9000, подготвя помощни документи, за разясняване на разликата между ISO 9001 версия 2008 г. и версия 2000 г., а също и значението на тези изменения за ползвателите. След утвърждаване на дадени документи те се публикуват на сайта на Международната организация по стандартизация ISO (приблизителен срок за публикация – края на октомври 2008 година).

Вече е публикувано съвместно официално съобщение на ISO и IAF: 

Внедряване на акредитирана сертификация за съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008.

След консултация с международните обединения, представляващи Системите по качество и одиторите от Органите по сертификация, а също и потребителите на услугата за сертификация по ISO 9001, ISO (Международната организация по стандартизация) и IAF (Международния акредитационен форум) са постигнали съгласие по плана от мероприятия за провеждане на плавен преход към акредитирана сертификация за съответствие със стандарта ISO 9001:2008. 

ISO 9001:2008 не съдържа и не въвежда нови изисквания. Стандарта ISO 9001:2008 внася само разяснения към съществуващите изисквания на ISO 9001:2000 на основание на опита получен от внедряването по целия свят за тези осем години и издадените към днешна дата повече от Един милион сертификати в 170 страни. Стандарта включва изменения, които биха довели до повишаване на неговата съвместимост със стандарт ISO 14001:2004. 

Плана от мероприятия за внедряване на акредитирана сертификация изглежда така:

Ø      Акредитирана сертификация за съответствие със стандарта ISO 9001:2008 няма да се извършва до публикуването му като Международен стандарт.

Ø      Сертификация за съответствие със стандарта ISO 9001:2008 и/или национален аналог ще се извършва само след официално публикуване на стандарта /края на тази година/ и след извършване на Сертификационен одит,  планов Контролен одит или Ре – сертификационен одит съгласно изискванията на ISO 9001:2008. 

Срока на действие на Сертификата за съответствие с изискванията на ISO 9001:2000.

Ø      Една година след публикуване на официалната версия на стандарта ISO 9001:2008 всички акредитирани сертификати (ползвайки резултатите от сертификация или ре - сертификация) трябва да се преиздадат за съответствие със стандарта ISO 9001:2008. 

Ø      Двадесет и четири  /24/ месеца след публикуване на ISO 9001:2008, всички съществуващи сертификати, издадени за съответствие със стандарта ISO 9001:2000, ще се считат за недействителни.

 

Коментар по Клаузи от Стандарта

Клауза 0.1 – Променя се заявлението, за което в случаите, когато стандарта включва всякакви

законодателни изисквания и то в такива обеми, като за всички клиенти или нормативни изисквания.

Той също е уточнил, че изисквания се явяват само тези, които са приложими за продукта.
 Клауза 0.4 - Направена е Забележка , че в новия Стандарт е подобрена съвместимостта с ISO 14001:2004.

Клауза 1 – Законовите и нормативни изисквания се отнасят към Доставчиците и закупуваните суровини, материали и комплектовки, както и към реализираните от Организацията продукти.

И следващ запис, че установените изисквания  също могат да бъдат и законодателни.

Клауза 2 – Нормативно позоваване - за ISO 9000 за сега се позовава на ISO 9000:2005
Клауза 3 – Разяснява се, че КЛИЕНТ за Организация и КЛИЕНТ за Доставчик са отделни наименования

Клауза 4.2.1 – Незначителни промени в думичките, които водят до такъв смисъл – основния документ, може да включва в себе си изисквания към повече от една процедура и изисквания на дадена процедура , може да се отнасят към повече документи

Клауза 4.2.3 – Прави се разясняване на това, че външните документи са тези, които се отнасят и ползват от СУК.
Клауза 5.1 – Добавя се думата Закон

Клауза 5.5.2 – Допълва се, че Представителя на ръководството трябва да е служител на Организацията и член на управленския състав.

Клауза 6.2 – Заменя се словосъчетанието “влияещи върху качеството на продукта” с “влияещи на съответствието на изискванията към  продукта”

Клауза 6.2.2 – Заменя се словосъчетанието “Да осигури обучението или да предприеме други действия за удовлетворяване на тази необходимост” с   “ в дадени случаи изискванията към обучението на кадрите да бъде представяна за доказване на компетентност “

Клауза 6.3 – включват се информационните системи, като част от инфраструктурата.

Клауза 6.4 – Забележка – вече като част от работната среда, по отношение на работниците, се разглеждат и параметри като шум, влажност и температура.

Клауза 7.2.1 – Променя се думата “приложими” със “свързани” и разясняване, какво значи текста “и за дейностите след доставка”

Клауза 7.3.1 – Извършва се уточняване, че при проектирането и разработката се допуска съвместяване на дейности по проучване, контрол и проверка.

Клауза 7.3.3 – Промяна на формулировката. Уточнява се, какво включва “съхранението на продукта”
Клауза 7.5.3 – Добавя се, че изискванията към продукта трябва да бъдат определени и при реализация и следпродажбено обслужване.

Клауза 7.5.4 – Уточнява се , че е необходимо да се информира клиента при проблеми с неговото имущество. Добавя се, че личните данни са обект на управление, като собственост на Клиента.

Клауза 7.5.5 – Промяна на думата “съответствие” с “за обезпечаване на съответствие с изискванията“
Клауза 7.6 – Променя се думата “устройства” с “оборудване”. Препратката към кл. 7.2.1 е премахната. Промяна на текст “да се определят, за да” с “определяне, за да"

Забележка 1 – позоваването на ISO 100012-2 е премахнато.
Забележка 3 – разяснява се, че конфигурацията/софтуера на използван компютър, като средство за мониторинг и измерване, да бъде в контролирани условия.

Клауза 8.2.1 – Дават се някои средства/инструменти за оценка удовлетвореността на клиентите.

Клауза 8.2.2 – Въвеждат се изисквания за контрол и проверка на доказателствата и резултатите от превантивните и коригиращи действия, също че Ръководството носи отговорност за тяхното управление. Препратката към ISO 10011 се променя на ISO 19011.

Клауза 8.2.3 – Отпада текста "за целите на осигуряване съответствието на продуктите", прави се уточняване, че Организацията е длъжна да определи типа мониторинг и измерване на процесите и как това ще се отрази на СУК.

Клауза 8.2.4 – Отпада текста "да се съхраняват доказателствата за съответствие с критериите за приемане", но изискването си остава.

Клауза 8.3 – Въвеждат се изисквания за разработка на методи за недопускане на несъответстващата продукция


Забележка: Поради ползване на работен проект на Стандарта и превод на български език, в текста към клаузите от Стандарта , може да съществуват неточности с официалния текст на ISO 9001:2008.


 

 

Автор: инж. Цвятко Каменски

Корект консулт 2004 ЕООД

corect_consult_2004@abv.bg

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Матрица на Бостънската консултантска група - BCG Matrix

 

Методът BCG Matrix е най-добре познатия инструмент за управление на портфейли. Той е разработен въз основа на теорията за жизнен цикъл на продукта. Разработен е в началото на 70-те години от  Бостънската консултантска група. Той може да се използва за определяне на това какъв приоритети трябва да се дадат в рамките на портфолиото на дадена бизнес единица. За осигуряване на дългосрочно създаване на стойност, компанията трябва да притежава портфейл от продукти, който да съдържа едновременно продукти с висок растеж, които се нуждаят от финансиране и продукти с нисък растеж, които генерират основните парични постъпления. Матрицата на Бостънската консултантска група има 2 измерения: пазарен дял и растеж на пазара. Основната идея на метода е, че компанията ще е максимизира своята печалба, ако продуктите имат голям пазарен дял или пазарът на продуктите расте бързо.

 

Четирите сегмента на BCG Matrix

Поставянето на продуктите на фирмата в съответната клетка на матрицата, разделя портфейла на компанията в 4 категории, в зависимост от пазарния дял на продукта или потенциала за растеж на бизнеса, както следва:

 

висок

Потенциал за растеж на бизнеса

нисък

Звезди Въпросителни
Дойни крави Кучета
  Висок                                                              Пазарен дял                                                               Нисък

 

Методът BCG Matrix допринася за разбирането на една често правена стратегическа грешка, а именно: избягването на поставянето на обща цел за всички звена и стратегии като например 9% годишен ръст на пазара или постигане на възвръщаемост на капитала от да кажем 9.5% за цялата корпорация. В този случай какво ще се случи:

Други предимства на метода BCG Matrix

Ограничения на BCG Matrix

Някои от ограниченията на метода включват:

За допълнително четене е книгата: Carl W. Stern, George Stalk - Perspectives on Strategy from The Boston Consulting Group

                                                                Очаквайте в следващия брой: Шест мислещи шапки (Де Боно)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”
Размер на финансирането: от 10 000 до 100 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: 5.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез покриване на международно признати стандарти

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Размер на финансирането: от 200 000 до 4 000 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: 7.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез иновации

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”
Размер на финансирането: от 200 000 до 5 000 000 лв.
Кой може да кандидатства: големи предприятия, с оборот за 2007 г. над 5 млн. лв.

Краен срок: 12.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез технологично обновление

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в МСП”
Размер на финансирането: от 50 000 до 1 000 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: 12.01.2009 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез технологично обновление и консултации

 

 

 Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Размер на финансирането: от 10 000 до 4 000 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП или междинни предприятия от хранително-вкусовата промишленост или микро предприятия от горската промишленост

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: конкурентоспособност, опазване на околна среда, подобряване на хигиена, биоземеделие

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „Методи и техники за финансов анализ и оценка на проекти”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 22.11.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 15.11.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Финансови директори, Управители, Изпълнителни директори
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

В Европейски регистър на фирмите, регистрирани по ДДС може да проверите дали ДДС номера на вашите партньори са валидни.

 

Европейската информационната система NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) концентрира информация за институциите и оправомощените лица за оценка на съответствието. В Европейски регистър на оправомощените лица за оценка на съответствие може да се търси по страни, по различни европейски директиви за съответните продукти, по национални институции.

 

Практическата инструкция за оформяне на документи в администрацията е изработена от МДААР и Института по български език към БАН с цел подобряване на писмата, служебната кореспонденция и нормативните актове.

 

 

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com