бр. 13, януари 2009
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

Цвета Иванова

изготвя правилници за вътрешния трудов ред

0878/ 700376; ivanova@pidas.org

 

 

Кратус ЕООД

охранителна дейност, консултации по фирмена сигурност

02/ 960 09 07, 0898 / 865 190

 

 

Сдружение ПИРУ

Разработва проекти по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство

0878 700387, www.pidas.org  

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

управленско консултиране, управление на проекти, специализирана информация

0878 / 700350, 0899 907211

office@er-consult.com, www.er-consult.com  

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Новите промени в Кодекса на труда

 

В брой 108 от 2008 г. на ДВ беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Предлагаме на Вашето внимание коментар на позначимите промени, касаещи отношенията между работника и работодателя. 

1. Създава се нов чл. 128а КТ, задължаващ работодателя да издава и предоставя на работника, по негово писмено искане, всякакви документи, свързани с трудовото правоотношение, в 14 дневен срок от постъпване на искането. Имайте предвид, че преди създаването на цитираната промяна, задълженията на работодателя, свързани с издаването и заверяването на документи бяха свързани с конкретни документи - трудова книжка, фишове за заплати и др., определени в КТ и/или наредбите към него. Както става ясно с промяната работодателят ще е задължен да издава всякакви удостоверителни документи по искане на съответният работник/ служител. Освен горното, по силата на тази нова разпоредба служителя работодателят ще е длъжен, в отново в 14 дневен срок от постъпването на писмено искане от работника, да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

 2. Променя се чл. 181 КТ, свързан с правото на работодателя да създава правила за вътрешния трудов ред. С промяната това право на работодателя е превърнато в негово задължение, т.е. всеки работодател ще е задължен да създаде правилник за вътрешния трудов ред. Съгласно ал. 2 на същия член работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с избраните от общото събрание на работниците в предприятието техни представители. Предвид факта, че в повечето предприятия, наличието на синдикални дейци и/или общо събрание на служителите е рядкост, то съответният работодател ще следва да провежда консултации с посочените лица, доколкото в предприятието има такива, тъй като избирането на представители и/или участието в синдикални организации са права на работниците, които те може да не са осъществили. С оглед неосъществяването им ще се предотврати възможността на работодателя да води консултации и същият ще може да одобри правилника еднолично. 

3. Създават се нови членове в глава XI "Професионална квалификация", касаещи задължения на работодателя и отделните работници по поддържане и повишаване на професионалната квалификация на всеки работник. 

           3.1. Съгласно чл. 228а работодателят ще е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие. При продължително отсъствие на работника или служителя от работа работодателят ще е длъжен да му осигурява условия за запознаване с новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения.  

Считаме, че тази нова разпоредба цели да ограничи уволненията на основание чл. 328,ал. 1,  т.5,6,11 - липса на качества на работника, липса на образование и професионална квалификация, промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, тъй като при всяко такова уволнение ще се изследва доколко работодателят е изпълнил задълженията си към работника по тази нова разпоредба. С оглед това, ви молим, преди предприемане на уволнения на работници на това основание да се консултирате с нас. 

3.2. Другият нов член е чл. 228б, с който се въвежда и насрещно задължение за работника за поддържане и повишаване на професионалната квалификация. Съгласно разпоредбата работникът или служителят е длъжен да участва в организираните или финансираните от работодателя форми на обучение за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си умения, както и да полага усилия за повишаване на квалификационното си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.  С оглед посоченото в т. 3.1. ще се преценява и доколко съответният работник е полагал усилия да поддържа и повишава квалификацията си. 

4. Променя се чл. 408 КТ (установяващ задължението на всеки работодател да поддържа ревизионна книга, в която да се вписват актовете на Инспекцията). С промените работодателят е длъжен да поддържа ревизионна книга във всяко поделение на своето предприятие.

 5. С промените в КТ имуществените санкции за неспазване на трудовото законодателство са драстично завишени:

5.1. Санкцията за работодателя за неспазване на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е за първо нарушение от 10 000 до 15 000 лв.(при стара санкция от 1500 до 5 000 лв.), а за второ от 20 000 до 30 000 лв.(при стара санкция от 3000 до 10 000 лв.); за виновното длъжностно лице - за първо нарушение от 2500 до 10 000 лв.( при стара санкция от 250 до 1000 лв.), а за второ нарушение от 5 000 до 20 000 лв. (при стара санкция от 500 до 2000 лв.). 

5.2. Общата санкция за всякакви други нарушения на трудовото законодателство, залегнала в чл. 414 КТ, е променена при следните параметри: за работодателя е за първо нарушение от 10 000 до 15 000 лв. (при стара санкция от 1500 до 5 000 лв.), а за второ от 20 000 до 30 000 лв. (при стара санкция от 3000 до 10 000 лв.); за виновното длъжностно лице - за първо нарушение от 2500 до 10 000 лв.( при стара санкция от 250 до 1000 лв.), а за второ нарушение от 5 000 до 20 000 лв. (при стара санкция 500 до 2000 лв.). Моля да имате предвид, че всяко неизпълнение на задължение на работодателя, съгласно КТ, Закон за здравословните и безопасни условия на труд и наредбите към тях може да бъде санкционирано съгласно тази разпоредба. 

5.3. За неизпълнение на предписание на контролен орган (чл. 415 КТ) санкциите се завишават както следва: за работодателя - 20 000 лв. (при стара санкция от 4000 до 10 000); за виновното длъжностно лице - 10 000 лв. (при стара санкция от 1000 до 5000 лв.) 

6. Въведени са нови чл. 415а, чл. 415б и чл. 415д, в които са залегнали приложимите правила за внасяне, разсрочване на внасянето и забавеното внасяне на наложените глоби и имуществени санкции по сметката на инспекцията по труда. 

7. Въведен е чл. 415в, според който за нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, виновното лице (предприятието, съответно виновното длъжностно лице) се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв. Няма обаче дефиниция кое нарушение може да бъде "отстранено веднага", което ще създаде сериозни затруднения при тълкуването на тази норма. 

8. В новия чл. 415г е залегнала възможността за подписване на споразумение м/у работодателя и административно наказващия орган, с което да се определят видът на нарушението, размерът на санкцията (не по - малък от предвидения минимален за съответното нарушение), виновно ли е извършено наказанието и т.н.  Споразумението ще има последиците на влязло в сила наказателно постановление.

 

Автор: Елица Димитрова

dimitrova@er-consult.com

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Конкурентно предимство (Майкъл Портър)

 

Според модела на Конкурентното предимство на Портър, една конкурентна стратегия предвижда нападателни или на отбранителни  действие, с цел защита от силите на конкуренцията и генериране на по-висока възвръщаемост на инвестицията. Според Майкъл Портър за постигане на представяне над средното за индустрията е необходимо фирмата да постигне устойчиво конкурентно предимство.

 

Видове конкурентни предимства:

  1. Разходно лидерство (ниски разходи);

  2. Диференциация.

     

Към двете конкурентни предимства може да бъде приложен широк или тесен подход, в зависимост от избрания фокус, което води до следните конкурентни стратегии.

 

  Ниски разходи Диференциация
Широка целева група 1. Разходен лидер 2. Диференциация
Тясна целева група 3а. Фокус върху разходите 3б. Фокус върху диференциацията

 

Сравнително предимство 1: Разходно лидерство:

Сравнително предимство 2: Диференциация:

Сравнително предимство 3: Фокус:

Заседнали по средата:

 

 Очаквайте в следващия брой: Критични фактори за успех (CSF) и Ключови индикатори за изпълнение (KPI) (Роналд Даниел и Джак Рокхарт)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за общинско финансиране (MFF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 1 000 125 000 евро (2,5% от стойността на проекта)

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват социални услуги

Краен срок: текущ до 2013 г.

Области за подкрепа: общинска инфраструктура, опазване на околна среда, транспорт, здравеопазване, образование

 

 

Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Международен фонд Козлодуй (KIDSF)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за енергийна ефективност (EEF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 8 000 1 200 000 евро (20%) за публичния сектор;  3 000 450 000 евро (7.5%) за частния сектор

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват общински услуги, ПЧП, ESCO компании

краен срок: текущ до 2013 г.
Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 1.3.

Размер на финансирането: 40% от допустимите разходи по проекта (от 2 000 до 3 млн. лв. (20% при проекти само за закупуване на двигател)
Кой може да кандидатства: ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд, енергийна ефективност

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Размер на финансирането: 10 000 до 2 000 000 евро (60% от разходите по проекта)

Кой може да кандидатства: производители на риба и аквакултури, съгл. чл. 25 от ЗРА - земеделски производители, ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд

 

 

 Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Размер на финансирането: от 10 000 до 4 000 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП или междинни предприятия от хранително-вкусовата промишленост или микро предприятия от горската промишленост

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.12.2008 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност, опазване на околна среда, подобряване на хигиена, биоземеделие

 

 

Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Размер на финансирането: от 5 000 до 400 000 евро (de minimis)
Кой може да кандидатства: микро предприятия (ЕТ, ф.л., ю.л) със седалище в селска община

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.01.2009 г.

Области за подкрепа: предприемачество, бизнес развитие, туризъм, заетост

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: Стратегическо планиране
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 24.01.2009 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 15.01.2009 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Изпълнителни директори, Директори на направления, Упълномощени представители на ръководството

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

В сайта на Българската народна банка може да получите справка относно Актуалните валутни курсове на БНБ за деня, както и да проверите Основния лихвен процент от 1991 г. насам.

 

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД, предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com