бр. 14, февруари 2009
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

предпроектни проучвания за нови предприятия по мярка 123 от ПРСР

0878 / 700350, 0899 907211

office@er-consult.com, www.er-consult.com  

 

 

 

Кратус ЕООД

охранителна дейност, консултации по фирмена сигурност

02/ 960 09 07, 0898 / 865 190

 

 

 

 

Сдружение ПИРУ

Разработва проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

0878 700387, www.pidas.org  

 

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Какви мерки ще бъдат открити по оперативнa програма Конкурентоспособност и кога?

Тази година, управляващите органи на оперативните програми спазиха срока (до 31.01.)  за публикуване на индикативни таблици по мерките, които ще се открият през годината.

По-долу Ви предлагаме обобщена таблица на мерките, които ще се отворят по основната програма, насочена към предприятията - Оперативна програма Развитие конкурентоспособността на българската икономика (ОП РКБИ).

   

 

Схема за
безвъзмездна
помощ
 

Програма  

Допустими
бенефициенти

Очаквана дата
на
публикуване
на обявата

Максимален
процент на
субсидията

Максимален
размер на
безвъзмезд
ната помощ

Описание

1

Създаване на стартиращи иновативни предприятия

(мярка 1.1.1)

ОП РКБИ

предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България с три годишна история

Второ тримесечие 2009 г.

90 % от общите допустими разходи по проекта

391 166 лева

/200 000 евро/

 

Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес; Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес; Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или процеси; Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или осъществяване на иновативни продукти или процеси;Създаване на промишлен дизайн; Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ.

2

Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги

(мярка 1.1.2)

ОП РКБИ

предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България с три годишна история

Второ тримесечие 2009 г.

70 % от общите допустими разходи по проекта за микро и малки предприятия

60% за средни

1 млн. лв.  

Предпроектни проучвания, доставка на оборудване, разработване на нови услуги, проектиране

3

Подкрепа за създаване на технологични паркове

(мярка 1.2.1.)

ОП РКБИ

научноизследователски организации, инкубатори, центрове за технологичен трансфер, общини, НПО, предприятия

четвърто тримесечие 2008 г.

70% от общите допустими разходи по проекта

391 166 лева

/200 000 евро/

в режим de minimis

Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура. Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса.

4

Технологична модернизация  в предприятията

(мярка 2.1.1.)

ОП РКБИ

предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България

трето тримесечие 2009 г.

50% от общите допустими разходи по проекта за микро и малки

60% за средни

50% за големи

І.  2,5 млн. лева за МСП;  ІІ.  5 млн. лева за големи предприятия

Закупуване и внедряване на технологично оборудване за нуждите на предприятията. Фаза ІІ от Технологична модернизация  в предприятията.

5

Създаване на регионални бизнес инкубатори

(мярка 2.2.1.)

ОП РКБИ

Мрежи и организации, предоставящи услуги за бизнеса, инкубатори, местни  и регионални власти, НПО

четвърто тримесечие 2009 г.

50% от общите допустими разходи по проекта

 1,5 млн. лв.

Разработване и въвеждане на нови услуги за бизнеса, възстановяване на оперативни разходи, предоставени на членове

6

Насърчаване не бизнес кооперирането и клъстърите

(мярка 2.4.1.)

ОП РКБИ

Мрежи и организации, предоставящи услуги за бизнеса, инкубатори, местни  и регионални власти, НПО

четвърто тримесечие 2009 г.

50% от общите допустими разходи по проекта

 2 млн. лв.

Консултации за управление на клъстера, доставка на оборудване, разходи за маркетинг на клъстъра и членовете му, разходи за членовете на клъстъра.

7

Финансови ресурси за развитие на предприятията

(мярка 3.1.

ОП РКБИ

Гаранционни фондове, микрокредитиращи организации, рискови фондове, банки финансиращи МСП, бизнес ангели

Не е посочен

Не са посочени

Не е посочен

Услуги и финансиране за улесняване на достъпа на МСП до парични средства

Забележки:
Управляващите органи си запазват правото да наложат допълнителни изисквания към бенефициентите по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по НКИД, развиване на дейност в определен регион и др.
Управляващите органи си запазват правото да променят датата на публикуване на обявите и стартиране на схемите за безвъзмездна помощ , както и да променят процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездната и помощ.

 

 

Познаването на програмите за подкрепа ще допринесе на постигането на целите на бизнеса в следните направления:

- Мениджърите ще могат да вземат информирано решение, дали да реализират своя проект сега или да подготвят проект, с който да кандидатстват за финансиране по различните програми за подкрепа;

- Мениджърите ще могат планират по-добре своята дейност, като се подготвят по-добре за кандидатстването - обучение на собствени специалисти, ангажиране на консултант, преговаряне с финансови институции за финансиране на проекта, установяване на параметрите на проекта и др.;

 

Ако дадена грантова схема ви интересува, моля уведомете ни, с цел да ви информираме, когато тя бъде официално публикувана и има възможност да кандидатствате по нея.

 

Автор: Елица Димитрова

dimitrova@er-consult.com

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Критични фактори за успех (CSF) и Ключови индикатори за изпълнение (KPI) (Роналд Даниел и Джак Рокхарт)

 

Какво представляват Критичните фактори за успех и Ключовите индикатори за изпълнение?

CSF и KPI са техники, разработени от Д. Роналд Даниел и Джак Ф. Рокхарт. Те могат да се използват за дефиниране и измерване на бизнес целите на фирмата.

 

CSF е съкращение от Critical Success Factor (Критичен фактор за успех). KPI е съкращение от Key Performance Indicator (Ключов индикатор за изпълнение). И двете техники са широко използвани в процеса на поставяне на релевантни цели, изграждане на система за измерване и анализ на степента на постигане на целите от организацията.

Критичен фактор за успех (CSF) е фактор на вътрешната или външна околна среда, която оказва важно влияние за постигането на целите на организацията. Без критичния фактор за успех не може да бъде постигната целта.

KPI са количествените критерии, които организацията използва за измерване на изпълнението на целите във връзка с постигането на Критичните фактори за успех. Организацията може да определи повече от 1 от Ключов индикатор за измерване (KPI) в рамките на Критичен фактор за успех (CSF). Критичните фактори за успех могат да бъдат два вида - финансови и нефинансови.

Стратегическите цели по своята същност са големите идеи. Тези цели трябва да бъдат разбити на по-конкретни и специфични такива, за да могат да се разработят тактически планове (бюджети), да се определят отговорни лица и да се направят измервания. Следователно конкретните цели следва да се анализират, за да бъдат определени факторите, които съдействат за тяхното постигане. Тези фактори са критичните фактори за успех.

Концепцията за CSF/KPI е основа на често цитираните полуистини в мениджмънта като:

 

История на CSF и KPI.

Концепцията за факторите за успех е разработена от Д. Роналд Даниел от McKinsey през 60-те години. Идеята става известна след усъвършенстването и популяризирането й от Джак Рокхарт от Бизнес училището Sloan в края на 80-те години.

 

Рокхарт групира факторите в 4 основни групи;

  1. Фактори, свързани с Индустрията;

  2. Фактори, свързани със Стратегията;

  3. Фактори, свързани с Околната среда;

  4. Временни фактори.

Колко CSF и KPI следва да има?

След като има яснота относно Визията, от 3 до 5 стратегически цели са достатъчни на организацията да фокусира своите усилия през следващите 3-5 годишен период. Техниката на Балансираната карта предлага идентифициране по 3-5 цели за всяка една от 4-те ключови области. Всяка цел следва да бъде разбита на определен брой фактори, може би 3-5, които оказват влияние върху целта. Следователно общия брой ключови фактори за успех ще бъде между 9 и 25. Не трябва да има прекалено много фактори, за да не се загуби фокуса, както и да се размие отговорността. Не трябва да има и твърде малко фактори, което ще създаде трудности при измерването и предприемането на ефективни действия за решаване на проблемите.

За всеки Критичен фактор за успех трябва да има поне един Ключов показател за изпълнение, както и Прицел (таргет) за текущия бюджет. Според тази техника конкретната цел се състои от Критичен фактор за успех, Ключов показател и Прицел.

Формула:

Конкретна цел (Objective) = Критичен фактор за успех (CSF) + Ключови индикатори за изпълнение + Прицел (таргет)

 

Етапи при използването на техниките.

1.  Формирайте Визия

2. Определете Стратегическите цели

3. Анализирайте всяка цел - кои фактори (CSF) влияят на целта.

4. Определете поне 1 Мярка за всеки един фактор (KPI).

5. Заложете прицел (таргет), който следва да бъде постигнат в рамките на текущия бюджет.

 

Предимства и ползи на техниките CSF и KPI.

 

Техниките се използват широко за определяне в детайли, къде са нужни допълнителни усилия от страна на организацията, за да постигне своите Стратегически цели. Идеята за определяне на важните фактори за успех, както и за критерии за тяхното измерване е в основата на много модели и методи в мениджмънта (вкл.и на Балансираната карта за оценка - Balance Scorecard), целящи съответствие на тактическите планове на фирмата с нейната стратегия. 

 

Ограничения и недостатъци на техниките CSF и KPI.

 

 Очаквайте в следващия брой: Същински компетенции (Хамел и Прахалад)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за общинско финансиране (MFF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 1 000 125 000 евро (2,5% от стойността на проекта)

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват социални услуги

Краен срок: текущ до 2013 г.

Области за подкрепа: общинска инфраструктура, опазване на околна среда, транспорт, здравеопазване, образование

 

 

Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Международен фонд Козлодуй (KIDSF)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за енергийна ефективност (EEF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 8 000 1 200 000 евро (20%) за публичния сектор;  3 000 450 000 евро (7.5%) за частния сектор

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват общински услуги, ПЧП, ESCO компании

краен срок: текущ до 2013 г.
Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 1.3.

Размер на финансирането: 40% от допустимите разходи по проекта (от 2 000 до 3 млн. лв. (20% при проекти само за закупуване на двигател)
Кой може да кандидатства: ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд, енергийна ефективност

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Размер на финансирането: 10 000 до 2 000 000 евро (60% от разходите по проекта)

Кой може да кандидатства: производители на риба и аквакултури, съгл. чл. 25 от ЗРА - земеделски производители, ЕТ, ю.л. и кооперации Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд

 

 

 Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Размер на финансирането: от 10 000 до 4 000 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП или междинни предприятия от хранително-вкусовата промишленост или микро предприятия от горската промишленост

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.12.2008 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност, опазване на околна среда, подобряване на хигиена, биоземеделие

 

 

Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Размер на финансирането: от 5 000 до 400 000 евро (de minimis)
Кой може да кандидатства: микро предприятия (ЕТ, ф.л., ю.л) със седалище в селска община

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.01.2009 г.

Области за подкрепа: предприемачество, бизнес развитие, туризъм, заетост

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 2 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ПРООН
Вид на подкрепата: грант
Програма: Проект "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100"
Размер на финансирането: от 10 000 до 20 000 лв.

Кой може да кандидатства: ф.л. от областите Пазарджик, Плевен, Смолян и Ямбол

Срок: 27.02.2009 г.
Области за подкрепа: насърчаване на предприемачеството, обучение

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: Стратегическо планиране
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 24.01.2009 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 15.01.2009 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Изпълнителни директори, Директори на направления, Упълномощени представители на ръководството

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

С новите промени в Закона за обществените поръчки, в случай, че сте Възложител, то следва при провеждане на тръжни процедури да включите в комисията външен експерт в тази област. На своя сайт Агенцията по обществени поръчки поддържа актуален Списък с външни експерти за обществени поръчки.

 

Нагоре

 

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД, предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com