бр. 15, май 2009 г.
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

маркетингови проучвания по програма BAS

0878 / 700350, 0899 907211

office@er-consult.com, www.er-consult.com  

 

 

 

Сдружение ПИРУ

Разработва проекти по Програма за развитие на селските райони

0878 700387, www.pidas.org  

 

 

 

Корект Консулт 2004 ЕООД

диагностика, изграждане и внедряване на системи за управление;

консултации и разработване на проекти по европейските фондове

02/832 28 17; 0887 / 851 651

corect_consult_2004@abv.bg

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Стратегия във време на финансова криза

 

Финансовата криза е време за вземане на трудни решения от мениджърите. Стратегиите на фирмите се различават една от друга, в зависимост от финансовото състояние на фирмата, задлъжнялостта, поетите рискове, достъпа до капитал, спецификата на бизнеса. По-долу предлагаме на Вашето внимание някои общи мерки, които може да предприемете с цел подобряване на финансовото състояние на фирмата.

 

Мотивирайте Вашите служители

Служителите са тези, които тласкат фирмата напред. Един мотивиран служител може да генерира идеи и да донесе допълнителни ползи за фирмата. Мотивацията може да е под различни форми: проява на разбиране, обвързване на възнагражденията с резултатите, допълнителен отпуск, гъвкаво работно време, допълнителни квалификации, кариерно развитие в рамките на фирмата. Накарайте Вашите служители да се чувстват сигурни в своята позиция. Комуникирайте активно възможностите и заплахите за фирмата и стратегията в краткосрочен и дългосрочен план. Имайте предвид, че привличането на нов служител на мястото на напуснал качествен специалист ще ви струва допълнителни разходи за рекрутиране, подбор, обучение и мотивация.

 

 

Осигурете си оборотно финансиране

Оборотното финансиране ще даде сигурност на Вашата фирма при финансирането на дейностите ви и реализирането на фирмените цели. Увеличаването на оборотното финансиране може да се постигне чрез предоговаряне на срокове за плащане към доставчиците, ефективно управление на складовите наличности, използването на  лизинга и факторинга, съответно като инструменти за освобождаване на инвестиционен капитал и осигуряване на допълнителен оперативен капитал, договаряне на овърдрафт и кредитни линии с Вашата банка, ползване на услугите на ESCO компании за инвестиции в областта на енергийната ефективност, продажба на ненужни активи или отдаване под наем на временно свободни активи.

 

 

Планирайте песимистично

Преди да вземете важни бизнес решения, обмислете различните алтернативи. В този случай най-пълно важи поговорката три пъти мери, един път режи. Огледайте нещата от различни гледни точки. Използвайте различни методи и модели. Преценете евентуалните ползи и заплахи. Не поемайте излишни рискове.  Планирайте с резерви. Актуализирайте си фирмената стратегия.

 

 

Оптимизирайте разходите

Анализирайте Вашите разходи по структура, размер и повторяемост. Търсете възможности за тяхното намаляване в дългосрочен план. Управлявайте активно веригата от доставки. Оценете възможността да възлагате на външни фирми на неключови дейности (напр. маркетингови проучвания, счетоводно обслужване и др.)

 

 

Увеличете събираемостта на вземанията

Дискутирайте с Вашите клиенти възможностите и очакванията им за разплащания. Използвайте факторинга, като инструмент за осигуряване на оперативен капитал. При проблеми, използвайте услугите на фирми, специализирани в събиране на вземанията или услугите на адвокат при съдебни процедури.

 

 

Поддържайте качеството

Промяната в качеството на Вашите продукти/услуги може да отблъсне вашите клиенти. Резултатите от направено проучване показват, че е шест пъти по-скъпо да привлечеш нов клиент, отколкото да задържиш стар.

 

 

Следете възможностите за подкрепа

Възможностите могат да включват например безплатни обучения, преференциално финансиране, получаване на грантове, консултантска помощ.

 

Автор: Елица Димитрова

dimitrova@er-consult.com

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Същински компетенции (Хамел и Прахалад)

 

Моделът на същинските компетенции (core competence) на Хамел и Прахалад е модел на корпоративна стратегия. Според него процесът на стратегическо планиране започва с обмислянето на същинските силни страни на организацията.

 

Стратегия отвътре - навън

Подходът Отвън-навътре (на който е основан модела на петте сили на проф. Майкъл Портър) поставя пазара, конкуренцията и клиентите на изходните точки в стратегическото планиране. Моделът на Същинските компентенции  има противоположни изходно изходно положение, а именно, че в дългосрочен план, конкурентоспособността на една организация произтича от нейните способности да изгражда същински компетенции с по-ниски разходи и по-бързо в сравнение с нейните конкуренти. Същинските компетентности могат да доведат до неочаквани продукти. Истинските източници на предимствата следва да се търсят в способността на мениджърите да консолидират фирмените технологии и производствени умения в компетенции, чрез които бизнеса да може да се адаптира бързо към променящите се обстоятелства.

 

Определение

Същинската компетенция може да бъде всяка една комбинация от специфични, присъщи, интегрирани и практични знания, умения и начини на мислене.

Три теста за идентифициране на Същинска компетентност

  1. Предоставя ползи за клиента;
  2. Същинските компетентности са трудни за имитиране от конкурентите;
  3. Може лесно да бъде мултиплицирана в разнообразни продукти и пазари.

Същинската компетентност се изгражда чрез процес на непрекъснато подобрение и увеличение (напр. чрез Kaizen).

Същинската компетентност стои във фокуса на фирмената стратегия.

 

Същински компетенции и управление на портфейли

В статията си "Същинските компетенции на Корпорацията" (1990), Прахалад и Гари Хамел изоставят идеята за перспективност на портфейлите като жизнеспособен подход за корпоративна стратегия. Според тях, превъзходството на Стратегическата бизнес единица е отживелица. Хамел и Прахалад убеждават в модела фирмата да бъде изградена около ядро от споделени компетенции. Бизнес единиците трябва да използват и да съдействат за по-нататъшното развитие на същински компетенции.

За четене книгата на C.K.Прахалад и Гари Хамел "Конкуренция за бъдещото".

 

Очаквайте в следващия брой: Модел на петте сили (Майкъл Портър)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за общинско финансиране (MFF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 1 000 125 000 евро (2,5% от стойността на проекта)

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват социални услуги

Краен срок: текущ до 2013 г.

Области за подкрепа: общинска инфраструктура, опазване на околна среда, транспорт, здравеопазване, образование

 

 

Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Международен фонд Козлодуй (KIDSF)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за енергийна ефективност (EEF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 8 000 1 200 000 евро (20%) за публичния сектор;  3 000 450 000 евро (7.5%) за частния сектор

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват общински услуги, ПЧП, ESCO компании

краен срок: текущ до 2013 г.
Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 1.3.

Размер на финансирането: 40% от допустимите разходи по проекта (от 2 000 до 3 млн. лв. (20% при проекти само за закупуване на двигател)
Кой може да кандидатства: ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд, енергийна ефективност

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Размер на финансирането: 10 000 до 2 000 000 евро (60% от разходите по проекта)

Кой може да кандидатства: производители на риба и аквакултури, съгл. чл. 25 от ЗРА - земеделски производители, ЕТ, ю.л. и кооперации

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд

 

 

 Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Размер на финансирането: от 10 000 до 4 000 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП или междинни предприятия от хранително-вкусовата промишленост или микро предприятия от горската промишленост

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.12.2008 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност, опазване на околна среда, подобряване на хигиена, биоземеделие

 

 

Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Размер на финансирането: от 5 000 до 400 000 евро (de minimis)
Кой може да кандидатства: микро предприятия (ЕТ, ф.л., ю.л) със седалище в селска община

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.01.2009 г.

Области за подкрепа: предприемачество, бизнес развитие, туризъм, заетост

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 2 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

 Организация: Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант, безплатна консултантска помощ
Програма: Кредит за енергийна ефективност

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 15% от главницата по кредита

Кой може да кандидатства: МСП

Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, смяна на горивна база

 

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: Решаване на практически проблеми във фирмата
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 8.05.2009 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 15.05.2009 г.

Място на провеждане: гр. София, хотелът ще бъде уточнен допълнително
Подходящ за: Ръководители на процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки, Работници (основно)
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

 

Таблица на осигурителните вноски по ДОО, ЗОВ и ДФЛ за 2009 г.

 

 

Нагоре

 

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД, предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com