бр. 16, юни 2009 г.
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

маркетингови проучвания по програма BAS

0878 / 700350, 0899 907211

office@er-consult.com, www.er-consult.com  

 

 

инж. Георги Цонев

оптимизация на производствени процеси с методиката Six Sigma

0887/884110, georgi.tsonev@gmail.com 

 

 

Сдружение ПИРУ

Разработва проекти по Програма за развитие на селските райони

0878 700387, www.pidas.org  

 

 

 

Bobs'n

графичен дизайн, рекламно обслужване

0899 / 907212  bobsn@mail.bg

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Съвременни методи и модели за мениджмънт - съкращения

 

Все по-често мениджъри и експерти се сблъскват със специфична терминология в областта на мениджмънта като Шест сигма, ERP, BPM, 4P, BSC и др. Но какво се крие зад тези съкращения?

 

Целта на настоящият кратък речник на съкращенията е да опресни познанията на мениджъри и експерти по отношение на съвременните мениджърски методи и модели, както и да провокира интереса им за придобиването на нови знания.

 

  

3M

Muri, muda, mura

Необоснованост, загуби, несъвместимост

Три основни принципа, които следва да се избягват при работа по система "точно на време":

 

Manpower, money, materials, mechanisms, methods

Хора, пари, материали, механизми, методи

Ресурсен подход, за управление на организацията. Съгласно този подход основната задача на мениджмънта е да натрупва, разпределя и контролира ресурсите на организацията.

 

People, Planet, Profit

Концепция за устойчиво развитие

Хора / Планета / Печалба

 

Customer, Competition, Change

Движещи сили, които поставят организациите в нова среда

Клиенти, Конкуренция, Промени

 

4C

Customer needs and wants, convenience, cost to the customer, communication

Маркетингова стратегия насочена към потребителите

Тя реализира веригата: нужди и потребности / удобство / разходи на купувача / обмен на информация

 

4P

Product, price, place, promotion

Продукт, цена, пласмент, промоция

Елементи на маркетинговия микс, които се интегрират с подходяща стратегия и водят до успешни продажби.

 

5S

Seiri ,Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke

Организация, Акуратност, Почистване, Стандартизация, Дисциплина

Методиката описва дейности по ефективна организация на работното пространство и стандартизация на действията на персонала.

 

5W 1Н

What? Why? Where? When? Who? How?

Какво? Защо? Къде? Кога?  Кой?   Как?

Подход, определящ въпросите, на които трябва да се отговори при оптимизация на процесите.

 

6 σ

Six-sigma

Шест сигма

Всеобхватна методология за усъвършенстване на бизнес процесите. За измерване се използват брой дефекти на единица продукция или на милион събития, но  всъщност целта е:

- Отстраняване на непроизводителните действия;

- Съкращаване времето на производствения цикъл;

Повишаване на печалбата.

 

ABC

Activity Based Costing

Финансово стойностен анализ

Метод, позволяващ да се класифицират бизнес ресурсите на организация по степен на важност. Базира се на принципа на Парето, като може да се изрази по следния начин:

Надеждният контрол на 20% позиции позволява да се контролира 80% от ресурсите, били те запаси от материали и комплектоващи, или продуктова номенклатура.

 

AQI

Annual Quality Improvement

Концепция за ежегодно усъвършенстване на качеството, разработена от Джуран.

 

BI

Business Intelligence

Бизнес интелект

Процес на превръщане данни в информация и знания за бизнеса с цел поддържане приемането на подобрени и неформални решения.

Информационни технологии (методи и средства) за събиране на данни, консолидация на информация и обезпечаване достъпа на бизнес потребителите до знания.

 

BPI 

Business Process Improvement

Усъвършенстване на бизнес процесите

Според философията на BPI не е възможно постигане на съвършенство, но е необходим стремеж и непрекъснати усилия към това.  BPI определя 5 нива на усъвършенстване на бизнес процесите в едно предприятие: Хаос/Контрол/Оптимизация/ Адаптация/Световно ниво

 

BPM

Business Performance Management

Управление ефективността на бизнеса

Комплексно понятие, обхващащо методи, показатели, процеси и информационни системи, предназначени за контрол и управление ефективността на бизнеса.

 

BPM

Business Process Management

Управление на бизнес процеси

Концепция, която позволява да се изучават, проектират, внедряват, изпълняват, поддържат, оптимизират и анализират разпределени процеси, излизащи извън границите на поделения и предприятия и обхващащи многочислени приложения, работещи на различни технологични платформи

 

BPR

Business process reengineering

Реинженеринг на бизнес-процесите

Радикално  преустройство на организацията, което позволява да се осъществи пробив в бизнеса и значително да бъдат изпреварени конкурентите.

 

BSC

Balance Score Card

Система с балансирани показатели

Система за управления по взаимосвързани цели и многостранна оценка на дейността по ключови показатели. 

 

CALS

Continuous Acquisition and Life Cycle Support

Постоянно захранване с информация за поддържане на жизнения  цикъл на продуктите. 

Стратегически мениджмънт, при който се използва най-добрата налична информационна технология, най-добрите методи и международни стандарти за увеличаване ефективността на организацията. Тя позволява включване в глобални вериги на производство и доставка.

 

CRM

Customer Relationship Management

Управление взаимоотношенията с клиентите

 Стратегия за организация на бизнеса, в която отношението с клиентите се поставя в центъра на дейността на компанията.

Доходоносен клиент + интересуващо го предложение + точно на време + оптимален канал

 

CVP

Cast Value Profit

Разходи, обем, печалба

Метод за оптимално разпределение на ресурсите по видове продукция и приемане на решение за производство на определени стоки.

 

DSS

Decision Support System

Системи за поддръжка вземане на решения 

Помагат на менижърите да вземат решения, които са полуструктурирани, уникални, бързо променящи се или трудни за предвиждане.

 

DMAIC

definition, measurement, analysis, improvement, control

определяне, измерване, анализ, подобрения, управление

Последователност от стъпки за реализиране на концепцията 6 σ.

 

EDI

Electronic Data Interchange

Подходи и средства за електронен обмен на данни. 

 

EFT

Electronic Fund Transfer

Електронен превод на средства. Използва се при финансови разплащания.

 

EFQM

European Foundation for Quality Management

Европейският фондация за управление на  качеството

Организиран  е през 1988 и има за цел да помогне на европейските компании и техните мениджъри в установяване на тотален мениджмънт на качеството, като решаващ фактор за достигане на глобално конкурентно преимущество.

 

EFQM

The European Model for Business Excellence

Европейския Модел за Превъзходство в Бизнеса

Представен е през 1991 година като структура за организационна самооценка и като база за присъждане на Европейска Премия по Качество. Той е призван да подпомага практиката по използване принципите на TQM.

 

EIS

Executive Information Systems

Информационни системи за ръководителя 

Могат да отговарят на широк кръг бизнес въпроси, имат няколко варианта за представяне на отчети и определени възможности за форматиране.

 

ERP

Enterprise Resource Planning

Планиране ресурсите на предприятие

Управленски методики включващи набор, проверени на практика разумни принципи, модели и процедури за управление и контрол, служещи за повишаване показателите от икономическата  дейност на предприятията.

 

IAM

Intellectual Asset Management

управление на интелектуалните активи на организацията

 

JIT

Just-In-Time 

Точно на време

Метод на производствено планиране и управление на запасите, който изисква, всеки елемент (суровина, полуфабрикат или готово изделие) да се произведе и да бъде в наличност точно тогава, когато за него възникне потребност.

 

KM

Knowledge Management

Управление на знания

Изследване на съществуващите и създаване на нови полезни знания с цел последващата им обективизация, съхранение и използване при обучение, решаване на проблеми и приемане на решения.

 

KPI

Key Performance Indicators

Ключови показатели за ефективност.

За конкретизиране целите и намеренията на организацията се определят показатели  в четири проекции  - финанси, клиенти, процеси, иновации и персонал.

 

LP

Lean Production

Икономично производство

Управленска концепция, обединяваща  множество идеи, инструменти и методи, базирана на производствената система на компанията Toyota TPS.

 

MBO

Management by objectives

Управление, базирано на достигане на цели

Използва се заедно с концепцията BSC.

 

OLAP

On Line Analytical Processing

Обработка на аналитични данни в реално време

Използва се многомерен модел на  данните. Той представлява куб, който включва цифрови данни, описващи характеристики на бизнеса  като продажби, бюджет, пазарен дял и т.н. Всяка характеристика съществува в контекста на съответното измерение - например време, географско разположение и тип на продукта. 

 

PDCA

Plan Do  Сheck Act

Цикъл на Деминг

Планиране / Изпълнение / Проверка / Действие

 

PDSA

Plan Do Study  Act

Модифициран цикъл на Деминг

Планиране / Изпълнение / Изучаване / Действие

 

PEST

Policy, Economy, Society, Technology

Политика, икономика, общество, технология

Анализ на  аспектите на външната среда, които могат да повлияят на стратегията на компанията.

 

QA

Quality assurance

Обезпечаване на качеството

Осигуряване на качествотоОЧаст от мениджмънта на качеството, насочена към създаване на увереност, че изискванията към

качеството ще бъдат изпълнени. Създаване условия на доверие при изпълнение на зададените изисквания за качество.

 

QC

Quality control

Управление на качеството

Част от мениджмънта на качеството, насочена към изпълнение изискванията за качество.

 

QI

Quality improvement

Подобряване на качеството

Част от мениджмънта на качеството, насочена към увеличаване възможностите за изпълнение на изискванията за качество.

 

QP

Quality planning

Планиране на качеството

 Определяне на

- Целите по отношение на качеството;

- Процесите за реализацията му;

Необходимите ресурси

 

RADAR

Results, Approach, Deployment, Assessment and Review

Резултати =  Подход + Внедряване + Оценка + Анализ

Логика, заложена в основата на модела  EFQM.

 

SCM

Supply Chain Management

Управление на верига за доставки

Една от съвременните стратегически концепции, която включва логистиката в широк смисъл - от закупуване на материали и комплектоващи до доставка на крайния продукт на потребителя.

 

SDCA

Standart Do Сheck Act

Модифициран от М. Имаи цикъл на Деминг

Стандартизиране / Изпълнение / Проверка / Действие

 

SMART

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound

Конкретни, измерими, достижими, реалистични, с обозначен срок

Международен принцип за формулиране на цели

 

SNW

Strength, Neutral, Weakness

Сила, Неутралитет, Слабост

На практика, за да победи в конкурентната борба, организацията често може да се намира почти по всички позиции в неутрално състояние и само по една позиция да има явно пазарно преимущество.

 

SWOT

Strength, Weakness, Opportunities, Threats

Сила, Слабост, Възможности, Заплахи

Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията.

 

TOC

The Theory of Constraints

Теория на ограниченията

Философия на мениджмънта, базирана на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на организацията, ориентирана преди всичко към повишаване скоростта на потока за генериране на добавена стойност за потребителя

 

ТРМ

Total Productive Maintenance

Обслужванe на оборудването, позволяващо да се осигури неговата най-висока ефективност по време на целия му жизнен цикъл. 

 

TPS

Toyota Production System

Производствена система на Тойота.

 

TQM

Total Quality Management

Тотално управление на качеството

Всеобхватен, тотален мениджмънт на качеството, който предполага високо качество на работа за достигане необходимото качество на продукцията, при съответстващо  качество на организация. 

 

WF

WORKFLOW

Работни потоци

Система, в която всяка дейност може да се представи във вид на елементи от работа, пътешестващи по определени маршрути между изпълнителите в съответствие със зададени правила.

 

 

Автор: инж. Георги Цонев

georgi.tsonev@gmail.com 

 

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Модел на петте сили (Майкъл Портър)

 

Моделът на петте сили е стратегически инструмент използван за анализ на привлекателността на сектора.

 

Стратегическият анализ на конкуренцията във всеки отрасъл според конкурентния модел на проф. М. Портър включва изследване на влиянието на следните основни сили:

  1. Съществуваща конкуренция

  2. Опасност от поява на нови конкуренти

  3. Пазарна  сила на доставчиците

  4. Пазарна сила на купувачите

  5. Опасност от замяна с други стоки

Понякога като шеста сила се посочва Правителството.

 

 

Съществуваща конкуренция

Интензивността на конкуренцията между съществуващите организации в отрасъла се обуславя както от продуктовата иновация и диференциация, така и от ценовите различия. Конкуренцията се увеличава, когато броят на конкурентите е голям, перспективите за растеж са малки, постоянните разходи в бранша са високи (поради което фирмите се опитват да намалят разходите за единица изделия), в бранша може да се провежда ценови дъмпинг стоковата диференциация е слаба, разходите на клиентите за прехвърляне от един доставчик на друг са ниски,  възможностите за стратегически действия са големи, търсенето в бранша расте бавно. Съществено препятствие за напускане на бизнеса е изграденият производствен потенциал, който трудно може да бъде преустроен за задоволяване на други потребности.

 

Нови конкуренти

Навлизането на нови конкуренти на пазара е силна заплаха за останалите организации. Те увеличават производствения потенциал в съответния отрасъл и реално претендират за определен пазарен дял. Опасността от появата на нови конкуренти е висока, когато обемът на производството е малък, продуктовата диференциация е слаба, потребността от начален капитал е ниска, разходите за промяна към друг продукт са незначителни, контролът върху дистрибутивните канали е слаб, необходимите знания и умения не са съществена пречка за навлизане на нова организация, достъпът до суровини и материали е лесен, достъпът до правителствените субсидии е лесен, достъпът до технологии и ноу-хау е лесен, липсва значим ефект от кривата на опита, липсва държавна регулация и други административни бариери за навлизане и др. Съществуващите конкуренти могат успешно да противодействат чрез създаване на бариери за влизане в бизнеса. Такива са потребността от значителни инвестиции, наличието на свободни мощности, ниските производствени разходи, влиянието върху дистрибуционните канали, натрупаните знания и практически опит и др.

 

Пазарната сила на доставчиците

Пазарната сила на доставчиците се проявява в увеличаването на цените, снижаване на качеството, намаляването на количеството на доставените стоки и др. Доставчиците са достатъчно силни, когато са малко на брой, предлаганите стоки са важни за потребителя, тяхната замяна изисква големи разходи, липсват заместващи стоки на пазара, има заплаха от навлизане на доставчика в бранша на клиента и др. Компаниите трябва да вземат стратегически решения, свързани с намирането на сигурни и надеждни доставчици, които няма да оказват неблагоприятно влияние върху бизнеса.

 

Пазарната сила на купувачите

Пазарната сила на купувачите се изразява в съкращаването на количеството на закупуваните стоки или в намирането на стоки с по-добро качество на същите цени. Тя е висока, когато броят на купувачите е по-малък, количеството на покупките е голямо, продуктовата диференциация е слаба, цената на превключване към нов доставчик е ниска, съществуват възможности за заместване на продукта, познава добре структурата на разходите в бранша, делът на разходите на клиента за даден продукт са значителни, печалбата е ниска и не може да прави отстъпки, разходите на купувачите са големи и др. Организациите трябва да постигнат правилна ориентация към отделните потребителски групи с оглед на тяхното задържане и разширяване.

 

Опасност от замяна с други стоки

Рискът за замяна на съществуващите с други стоки определя равнището на цените в отрасъла. Опасността е висока при висока ефективността на фирмите, които произвеждат продукти заместители, възможно е сравнение на продуктите и то в полза на заместителя, разходите за превключване към продукт-заместител са ниски, качеството на продукта заместител е по-високо, продуктът заместител е по-евтин. Купувачите се преориентират, когато цените на оригиналните стоки са по-високи от цените на заместващите продукти. Опасността от замяна е сериозна, когато доходността в бизнеса, който предлага заместващи стоки, е по-висока и възможността за регулация на съотношението между цената и качеството при заместващите стоки е голяма. Компаниите трябва да използват такива стратегии, които позволяват да се увеличи потенциалът на целия отрасъл с оглед подобряване на неговите перспективи.

 

Ограничения

Моделът не отдава достатъчно значение за силните страни на организацията, които не трябва да се подценяват (стратегия отвътре-навън). Виж Същински компетенции (Хамел и Прахалад).

Моделът е конструиран, за да отчита индивидуалните бизнес стратегии. Той не засяга синергиите и взаимосвързаността в портфолиото на големи корпорации. Виж Parenting Advantage.

От теоретична гледна точка, моделът не адресира възможността индустрията да бъде атрактивна, защото определени компании са вътре;

Някои експерти считат, че бизнес среди, които се характеризират с бърза, систематична и радикална промяна изискват по-гъвкави, динамични и неочаквани подходи при формулирането на стратегията. Виж Disruptive Innovation.

Понякога е възможно да се създаде изцяло нов пазар вместо да се избира от съществуващите. Виж Стратегия Син океан (Ким).

 

Моделът на петте сили е вероятно един от най-често използваните инструменти при изграждането на бизнес стратегията. Той е доказал своята полезност в редица случаи, като е особено полезен при мислене отвън-навътре и дава добра база за извършване на SWOT analysis (Albert Humphrey).

 

 

За четене книгата на проф. М. Портър: Конкурентната стратегия

 

Очаквайте в следващия брой: Parenting Advantage (Goold and Campbell)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за общинско финансиране (MFF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 1 000 125 000 евро (2,5% от стойността на проекта)

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват социални услуги

Краен срок: текущ до 2013 г.

Области за подкрепа: общинска инфраструктура, опазване на околна среда, транспорт, здравеопазване, образование

 

 

Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Международен фонд Козлодуй (KIDSF)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за енергийна ефективност (EEF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 8 000 1 200 000 евро (20%) за публичния сектор;  3 000 450 000 евро (7.5%) за частния сектор

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват общински услуги, ПЧП, ESCO компании

краен срок: текущ до 2013 г.
Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 1.3.

Размер на финансирането: 40% от допустимите разходи по проекта (от 2 000 до 3 млн. лв. (20% при проекти само за закупуване на двигател)
Кой може да кандидатства: ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд, енергийна ефективност

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Размер на финансирането: 10 000 до 2 000 000 евро (60% от разходите по проекта)

Кой може да кандидатства: производители на риба и аквакултури, съгл. чл. 25 от ЗРА - земеделски производители, ЕТ, ю.л. и кооперации

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд

 

 

 Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Размер на финансирането: от 10 000 до 4 000 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП или междинни предприятия от хранително-вкусовата промишленост или микро предприятия от горската промишленост

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.12.2008 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност, опазване на околна среда, подобряване на хигиена, биоземеделие

 

 

Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Размер на финансирането: от 5 000 до 400 000 евро (de minimis)
Кой може да кандидатства: микро предприятия (ЕТ, ф.л., ю.л) със седалище в селска община

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.01.2009 г.

Области за подкрепа: предприемачество, бизнес развитие, туризъм, заетост

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 2 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

 Организация: Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант, безплатна консултантска помощ
Програма: Кредит за енергийна ефективност

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 15% от главницата по кредита

Кой може да кандидатства: МСП

Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, смяна на горивна база

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията (Ваучерна схема)
Размер на финансирането: 5000 лв. или 15 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП
Срок за кандидатстване: очаква се обява

Области за подкрепа: трансфер на знания

 

 

 

 

Организация: Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Вид на подкрепата: грант (100%)
Програма: Схема "Осигуряване на условия за трудов живот за хора над 50 г. и на продължително безработни"

Размер на финансирането: 100 000 лв.
Кой може да кандидатства: обучителни организации, работодатели, социално-икономически партньори
Срок за кандидатстване: 30.10.2009 г.

Области за подкрепа: заетост

 

 

Организация: Фонд "Научни изследвания" към МОН
Вид на подкрепата: грант (100%, 70%, 60%, 50%)
Програма: Конкурс Идеи

Размер на финансирането: 20 000 - 400 000 лв.
Кой може да кандидатства: научно-изследователски организации, предприятия (МСП, големи), НПО
Срок за кандидатстване: 03.07.2009 г.

Области за подкрепа: научни изследвания

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: Решаване на практически проблеми във фирмата
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 8.07.2009 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 15.07.2009 г.

Място на провеждане: гр. София, хотелът ще бъде уточнен допълнително
Подходящ за: Ръководители на процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки, Работници (основно)
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

 

Единен регистър на медиаторите се води от Министерството на Правосъдието.

 

 

Нагоре

 

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД, предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com