бр. 17, юли 2009 г.
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

 

 

СТМ Консулт 2004 ЕООД

служба по трудова медицина

02/832 28 17; 0887/ 101 316; 0896 / 650467

corect_consult_2004@abv.bg

 

 

Софконтрол ООД

Контрол на стоки, аварийни констатации и вземане на средни проби

02/833 32 83, sofcontrol@abv.bg 

www.sofcontrol.com

 

 

Сдружение ПИРУ

Разработва проекти по Програма за развитие на селските райони

0878 700387, www.pidas.org  

 

 

 

Bobs'n

графичен дизайн, рекламно обслужване

0899 / 907212  bobsn@mail.bg

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Диагностицирайте сами етапа на бизнес развитие на Вашата фирма

 

Моделът на подобряване на бизнес процесите (Business Process Management BPI) определя 5 нива на усъвършенстване на бизнес процесите в една организация.

 

 

1.      Начално ниво Процесите не са формализирани и са частично неподредени

Дейността на фирмата се характеризира с: Много общи представи за бъдещето; Липса на стратегия; Добро познаване на предметната област; Пълно непознаване законите на бизнеса;Ентузиазъм и инициатива; Бързо, интуитивно и в много от случаите ефективно приемане на решения; Индивидуален подход към решаване на проблемите; Приятелски отношения; Отсъствие на бариери между сътрудницита;

 

Обикновено фирмите реализират стратегия на оживяване, в резултат на което възникват следните проблеми: Конфликти между собствениците; Поява на различни цели; Отсътствие на организационна структура; Отсъствие на баланс между правата и отговорнистите; Отсътствие на бизнес и финансов план; Поява се синдром на незаменимост; Развалят се отношенията и атмосферата; Появява се материална бариера между собствениците и сътрудниците.

 

С цел преодоляване на проблемите, фирмите следва да подобрят своя мениджмънт в областите създаване на организация, планиране, контрол.

 

 

 

2.      Управляемо ниво (Managed) Внедрени са базовите процеси за управление

Дейността на фирмите се стабилизира поради: Преход от предприемачество  към мениджмънт; Началото на системен анализ на ефективността; Създаването на ясна организационна структура; Разпределянето на права и отговорности; Работата по бизнес и финансов план; Контрол за изпълнение на плана.

 

Като резултат организацията е поела пътя на своето развитие. Тя постепенно се сблъсква с нови проблеми като: Конфликти между собствениците понякога водят до реорганизация на бизнеса; Необходимост от раздяла с близки сътрудници, които не са ефективни за новата фаза на бизнеса; Задълбочаване на разделението между собственици и сътрудници; Отсъствие на добра система за мотивация. Отсъствие на достатъчно знания на собствениците и мениджмънта за трансформиране на целите в реално развитие на организацията.

 

 

 

 

3.      Определено ниво (Defined) всички процеси са стандартизирани и кодифицирани

Основни елементи на стратегиите на фирмите, насочени към постигане на професионализъм са: Разпределение на сътрудниците по нива - стратегическо, миниджърско, оперативно, изпълнителско; Внедряване на корпоративна стандартизация; Създаване на щатно разписание; Разработка на фирмена политика - стимули и наказания; Оптимизиране и кодифициране на производствените процеси; Въвеждане контрол на качеството.

 

Като резултат фирмата придобива пазарен дял и реални амбиции за растеж. Новите проблеми в организационното развитие са свързнаи с: Нарастване на рутинността при осъществяване на действия; Удължаване времето за вземане на решения; Пасивна съпротива от страна на най-близките сътрудници; Ориентация към процеси, а не към резултати; Загуба на инициативност; Буквално възприемане на длъжностните инструкции; Проблеми с отговорността; Намаляване на ефективността; Необходимост от консултантска помощ.

 

 

4.      Управляемо по резултати  (Quantitatively Managed) Внедряване на управление на проекти и процеси, базирано на числени данни с използване на статистически методи

Стратегията на фирмите е насочена към постигане на ефективност. Появяват се вътрешни клиенти; управлението се децентрализира; повишават се изискванията към високо професионално ниво на сътрудниците; определят се нови правила на играта цифровизиране на резултатите от дейността; извършва се управление чрез цели (Management by Objectives); възприема се лидерството като стил на управление; възражда се инициативата; нараства ролята на маркетинга и финансовия мениджмънт; ефективността на процесите е предсказуема; контролът се извършва по финансови показатели.

    

В Резултат - иновативна организация с добри позиции на вътрешните и външни пазари.

 

Последващите проблеми са свързани с: вътрешна борба за ресурси; нежелание за съвместна работа с неефективните - звена, сътрудници; нарастване на центробежни сили; недостатъчна синхронизация при съвместни действия; недостиг на мениджъри с необходимия за това ниво профисионализъм; конкуренция за власт.

 

 

 

5.      Оптимизирано ниво (Optimizing) постоянно усъвършенстване на процесите в съответствие с бизнес целите

Стратегиите на фирмите са насочени към прилагане на съвременни, доказали се на практика бизнес концепции; Непрекъснато усъвършенстване на процесите; Развитие, основано на гъвкави и адаптируеми процеси; Прилагане на вътрешен и външен бенчмаркинг; Структуриран иновационен мениджмънт; Управление на знанията в организацията; Опазване на околната среда.

 

В резултат фирмата постига лидерство в отрасъла.

 

 

Автор: Елица Димитрова

dimitrova@er-consult.com  

 

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Родителско предимство - Parenting Advantage (Goold and Campbell)

 

Моделът на родителското предимство представлява рамка, която описва как фирмата майка допринася за създаването на стойност.

 

В своята статия От корпоративна стратегия към родителско предимство, Goold and Campbell аргументират тезата, че компанията майка трябва не само да създава стойност в своите бизнес звената, но и да го прави по-добре от всеки друг потенциален конкурент. Те различават четири типа родителско предимства:

 

1. Пряко въздействие (Stand alone influence). Всяко едно от бизнес звената се разглежда като самостоятелна единица, която се наблюдава и контролира, чрез основни бизнес цели. Добавянето на стойност е при вземането на стратегически решения, като напр. ангажиране на определени мениджъри или одобряване на инвестиционни разходи;

 

2. Свързано въздействие (Linkage influence). Създаването на стойност е основано на подобрено партньорство и ползи от постигане на синергични ефекти;

 

3. Централно управление и услуги (Central functions and services): Добавената стойност се създава чрез предоставяне на административни и мениджърски услуги за бизнес звената;

 

4. Корпоративно развитие (corporate development). Добавената стойност се създава чрез управление на портфейли.

 

Кой тип въздействие е най-добър за създаване на стойност?

Отговорът е сложен и се определя от множество фактори. Тези фактори могат да включват: корпоративните цели, история и корпоративната култура. При придобиване на родителско предимство следва да се има предвид следните парадокси:

-         контрол срещу упълномощаване;

-         отговорност срещу синергия;

-         управление на портфейли срещу същинска компетентност.

 

 

Очаквайте в следващия брой: философията Кайдзен (Kaizen)

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за общинско финансиране (MFF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 1 000 125 000 евро (2,5% от стойността на проекта)

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват социални услуги

Краен срок: текущ до 2013 г.

Области за подкрепа: общинска инфраструктура, опазване на околна среда, транспорт, здравеопазване, образование

 

 

Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Международен фонд Козлодуй (KIDSF)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за енергийна ефективност (EEF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 8 000 1 200 000 евро (20%) за публичния сектор;  3 000 450 000 евро (7.5%) за частния сектор

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват общински услуги, ПЧП, ESCO компании

краен срок: текущ до 2013 г.
Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 1.3.

Размер на финансирането: 40% от допустимите разходи по проекта (от 2 000 до 3 млн. лв. (20% при проекти само за закупуване на двигател)
Кой може да кандидатства: ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд, енергийна ефективност

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Размер на финансирането: 10 000 до 2 000 000 евро (60% от разходите по проекта)

Кой може да кандидатства: производители на риба и аквакултури, съгл. чл. 25 от ЗРА - земеделски производители, ЕТ, ю.л. и кооперации

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд

 

 

 Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Размер на финансирането: от 10 000 до 4 000 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП или междинни предприятия от хранително-вкусовата промишленост или микро предприятия от горската промишленост

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.12.2008 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност, опазване на околна среда, подобряване на хигиена, биоземеделие

 

 

Организация: Държавен фонд "Земеделие"
Вид на подкрепата: грант
Програма: ПРСР - мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Размер на финансирането: от 5 000 до 400 000 евро (de minimis)
Кой може да кандидатства: микро предприятия (ЕТ, ф.л., ю.л) със седалище в селска община

Краен срок: текущ

Начална дата за приемане на предложения: 01.01.2009 г.

Области за подкрепа: предприемачество, бизнес развитие, туризъм, заетост

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 2 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

 Организация: Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант, безплатна консултантска помощ
Програма: Кредит за енергийна ефективност

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 15% от главницата по кредита

Кой може да кандидатства: МСП

Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, смяна на горивна база

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията (Ваучерна схема)
Размер на финансирането: 5000 лв. или 15 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП
Срок за кандидатстване: очаква се обява

Области за подкрепа: трансфер на знания

 

 

 

 

Организация: Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Вид на подкрепата: грант (100%)
Програма: Схема "Осигуряване на условия за трудов живот за хора над 50 г. и на продължително безработни"

Размер на финансирането: 100 000 лв.
Кой може да кандидатства: обучителни организации, работодатели, социално-икономически партньори
Срок за кандидатстване: 30.10.2009 г.

Области за подкрепа: заетост

 

 

Организация: Фонд "Научни изследвания" към МОН
Вид на подкрепата: грант (100%, 70%, 60%, 50%)
Програма: Конкурс Идеи

Размер на финансирането: 20 000 - 400 000 лв.
Кой може да кандидатства: научно-изследователски организации, предприятия (МСП, големи), НПО
Срок за кандидатстване: 03.07.2009 г.

Области за подкрепа: научни изследвания

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: Решаване на практически проблеми във фирмата
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 8.08.2009 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 15.08.2009 г.

Място на провеждане: гр. София, хотелът ще бъде уточнен допълнително
Подходящ за: Ръководители на процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки, Работници (основно)
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

 

Камарата на Частните съдебни изпълнители поддържа сайт на който се публикуват обяви за публична продан. Там може да проверите за изгодни сделки с недвижими имоти, МПС и оборудване. Сайтът е на адрес: http://www.sales.bcpea.org/

 

 

Нагоре

 

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД, предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com