бр. 18, януари 2010 г.

ЕР  ИНФО

Днес в броя:

Реклама:

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

планиране и управление на промоционални игри

0899/907211, 0878/700387

office@er-consult.com www.er-consult.com

 

 

 

 

Призив за помощ

Подкрепете финансово проекта "Логопедична информация за родители" на Сдружение ПИРУ (прочетете повече тук)

0899/907248, www.pidas.org  

 

 

 

 

Bobs'n

графичен дизайн, рекламно обслужване

0899 / 907212  bobsn@mail.bg

 

 

 

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Промоционалните игри като способ за насърчаване на продажбите

 

 

В наши дни организирането и провеждането на пропорционални игри е средство, използвано от редица компании за реклама на своите продукти и привличане на повече клиенти. Организирането на промоции е част от рекламните стратегии и се използва от много компании, които търсят различни и все по-атрактивни начини за привличане вниманието на клиента към предлаганите от тях стоки и услуги. По тези съображения, организирането и провеждането на промоции е действие, което има положителен ефект върху пазара, но само ако се извършва при спазване на законовите разпоредби.

 

 

Същност

Производител или друг пазарен субект обвързва продавана стока или услуга с възможността за печалба, която може да бъде парична или предметна. Обикновено от клиента потребител не се изисква нищо друго освен това да закупи продаваната стока или услуга. Също така в повечето случаи се разпределят определен брой награди, които се заявяват предварително, т.е. поне на теория раздаването на предварително обявения брой награди е сигурно. Не е сигурно кой ще се сдобие с атрактивната печалба, като в това отношение принципът е случайността. От тази гледна точка хипотетично шансът за печалба се увеличава с броя на покупките.

 

 

Правна уредба

Правната регламентация на възможността за провеждане на промоционални игри с цел реклама и увеличаване на продажбите от реализирани на пазара продукти стоки и услуги, се съдържа в Закона за защита на конкуренцията. Този нормативен акт има за своя основна цел както и личи от заглавието му защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. Тъй като промоционалните игри представляват средство за реклама и начин за привличане на повече клиенти и потребители, т.е. част от конкурентното съревнование между субектите на пазара на определени стоки и услуги, то те попадат в обхвата на регламентация на този нормативен акт. В това отношение ролята на закона е да определи границите и да въведе допустимите стойности, отвъд които би настъпило изкривяване на пазара и манипулиране на потребителското търсене.

В частност по отношение на изискванията относно провеждането на промоционални игри приложение намират разпоредбите на чл. 36 ал. 3 от ЗЗК, а именно:

(3) Забранява се извършването на продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на серия от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга. Комисията на основание чл. 8, т. 14 приема правила, с които определя в кои случаи стойността на обещаваната награда значително надвишава цената на продаваната стока или услуга.

 

 

Контролен орган

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)

 

 

Предимства от реализиране на промоционална игра

-         Увеличаване на продажбите на конкретни продукти за определен период

-         Придобиване на допълнителен пазарен дял

-         Популяризиране на търговската марка на фирмата

-         По-добро опознаване на потребителите на продуктите на фирмата

 

 

Рискове

-         Риск от нисък интерес към играта

-         Риск от недобро управление на промоционалната игра

-         Риск от налагане на санкции от КЗК

-         Риск от неефективност между маркетинга, продажбите и производството

 

 

Важни стъпки при планиране и реализиране на промоционална игра:

-         проучете и анализирайте вече реализирани промоционални игри;

-         създайте и мотивирайте екип;

-         генерирайте собствени идеи;

-         оценете капацитета на вашата фирма за провеждане на промоционална игра;

-         направете финансова оценка на ефекта от промоционалната игра;

-         подберете продуктите за промоция, целевите групи, периода на промоция, наградите;

-         изгответе правила на играта;

-         извършете правна проверка по ЗЗК за ненарушаване на конкуренцията;

-         изгответе комуникационния план;

-         бюджетирайте дейностите;

-         осигурете си необходимото финансиране и ресурси;

-         създайте организация на дейностите;

-         договорете си доставка на промоционалните награди;

-         обучете служителите;

-         изберете техника за постигане на прозрачност;

-         реализирайте промоционалната игра (следвайте плана, координирайте, следете текущо ефективността на комуникацията, активността на целевата група)

-         анализирайте резултатите от промоционалната игра.

 

 

Мениджърите и маркетинговите специалисти следва точно да преценят дали, кога и как да реализират промоционална игра на фирмените продукти.

 

Автор: Елица Димитрова

dimitrova@er-consult.com  

 

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Философията кайдзен (Kaizen)

 

 

Какво е Кайдзен (Kaizen)? Определение

Методът Кайдзен е оригинална японска управленска концепция за постепенно непрекъснато подобрение.

 

Кайдзен представлява житейска философия. Тя предполага, че всеки аспект от нашия живот заслужав да бъде постоянно подобрен. Философията Кайдзен е основана на други японски мениджърски концепции като: Тотално управление на качеството, дейности в малки групи, трудови отношения.

 

Ключовите елементи на Кайдзен са: качество, усилие, включване на всички служители, воля за промяна и комуникация.

 

Японските компании правят разлика между иновацията, като форма за коренна промяна и Кайдзен форма за постоянно подобрение. Етимологията на думата кайдзен означава промяна (kai) към по-добро (zen).

 

Петте стълба на Кайдзен са:

  1. Работа в екип (teamwork)

  2. Лична дисциплина

  3. Висок морал

  4. Кръжоци по качество

  5. Предложения за подобрение.

 

Кайдзен зависи от три ключови фактора:

  1. Елиминиране на брака (muda) и повишаване на ефективността

  2. Ефективна организация на работното място, съгласно концепцията 5S (организация, акуратност, почистване, стандартизация, дисциплина)

  3. Стандартизация

 

 

Кога следва да се прилага философията Кайдзен?

В ситуации на постепенни вътрешни промени, които изискват дългосрочна промяна и при култури, основани на колективизма. При

Философията Кайдзен е ориентирана към хората, лесна за внедряване, но изисква дългосрочна дисциплина и предоставя само малка стъпка на промяна. Методът на Реинжеринга на бизнес процеси от друга страна е по-труден за внедряване, ориентиран е към технологията, изисква коренна промяна и значителни мениджърски умения.

 

За четене книгата на Масаки Имаи Кайдзен.

 

Очаквайте в следващия брой: Методът 5S

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Европейско право

 

Регламент (ЕО) 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

предвижда основата за гарантиране на висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, като по-специално се отчита разнообразието в предлагането на храни, включително и на традиционни продукти, като същевременно се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар. Регламентът определя общи принципи и отговорности, средства за осигуряване на солидна научна основа, ефективни организационни механизми и процедури, които да служат за основа при вземането на решения по въпроси, свързани с безопасността на храните и фуражите.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:08:32002R0178:BG:PDF

 

 

 

Регламент (ЕО) 372/2007 за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на капачки, предназначени за контакт с храни

определя спецификациите за капачки, съдържащи пластмасови покрития или пластове, които образуват уплътнители на тези капачки и имат два или повече слоя от различни по вид материали

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:092:0009:0012:BG:PDF

 

 

 

Автор: адв. Дойчин Иванов

0878/358012

doychin_ivanov@live.com

 

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003/1.1.1-01/2007 Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновационни предприятия

Размер на финансирането: от 40 000 до 391 166 лв. (90%)
Кой може да кандидатства: МСП (ЕТ, ю.л., кооперации)

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез иновации

 

 

 

 Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за общинско финансиране (MFF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 1 000 125 000 евро (2,5% от стойността на проекта)

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват социални услуги

Краен срок: текущ до 2013 г.

Области за подкрепа: общинска инфраструктура, опазване на околна среда, транспорт, здравеопазване, образование

 

 

Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Международен фонд Козлодуй (KIDSF)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за енергийна ефективност (EEF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 8 000 1 200 000 евро (20%) за публичния сектор;  3 000 450 000 евро (7.5%) за частния сектор

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват общински услуги, ПЧП, ESCO компании

краен срок: текущ до 2013 г.
Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

 

 Организация: Фонд енергийна ефективност (ФЕЕ)

Вид на подкрепата: нисколихвени кредити, частични кредитни гаранции, портфейлни гаранции
Размер на проектите: от 30 000 до 3 000 000 лв.

Размер на финансирането: 75 - 90%
Кой може да кандидатства: общини, търговски дружества, ф.л.

Краен срок: текущ

Срок за разглеждане на предложения: 6 седмици

Области за подкрепа: енергийно ефективни (ЕЕ) проекти

 

 

 Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

Размер на финансирането: 40% от допустимите разходи по проекта (от 2 000 до 3 млн. лв. (20% при проекти само за закупуване на двигател)
Кой може да кандидатства: ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд, енергийна ефективност

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Размер на финансирането: 10 000 до 2 000 000 евро (60% от разходите по проекта)

Кой може да кандидатства: производители на риба и аквакултури, съгл. чл. 25 от ЗРА - земеделски производители, ЕТ, ю.л. и кооперации

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Размер на финансирането: от 10 000 до 1 000 000 евро (60% от допустимите разходи по проекта)

Кой може да кандидатства: ю.л, кооперации рибовъди и риболов, централни и териториални органи, общини, пазар на производители, сдружения/фондации

Краен срок: очаква се отваряне на мярката

Области за подкрепа: подобряване условията и безопасността на труда; подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите; производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши; намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда; подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци; производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или разработване на иновационни производствени методи; маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.

Допустими разходи: разходи за СМР; закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване, съоръжения, специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата; закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи; закупуване на софтуер; предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; закупуване на земя, инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;  обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция; инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;  разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци; оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите; за подобряване на безопасността и условията на труд.

 

 

 Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании

Размер на финансирането: от 1 000 до 500 000 евро (100% от разходите по проекта при колективен интерес, 60% при индивидуален интерес)

Кой може да кандидатства: ю.л, кооперации рибовъди и риболов, централни и териториални органи, общини, пазар на производители, сдружения/фондации

Краен срок: очаква се отваряне на мярката

Области за подкрепа: Подпомагат се проекти насочени към промоция на продукти от риболов и аквакултура, повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултура, разкриване на нови пазари и популяризиране на нови пазарни ниши, прилагане на политика по отношение на качеството.

Допустими разходи: организация и участие в промоционални кампании, маркетингови проучвания, участие в научни мисии, семинари, панаири и изложения, внедряване и сертификация на Системи за управление на качеството

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 2 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

 Организация: Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант, безплатна консултантска помощ
Програма: Кредит за енергийна ефективност

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 15% от главницата по кредита

Кой може да кандидатства: МСП

Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, смяна на горивна база

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

 Тема: Промоционалните игри като способ за насърчаване на продажбите
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 25.02.2010 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.02.2010 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 160 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, Бранд мениджъри, Директори Маркетинг, Мениджъри
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

 

В секция Ресурси, ЕР консулт и мениджмънт ООД поддържа Инструмент за финансов анализ, който улеснява изчисленията на финансови коефиценти.

 

За да определите точно вашия код на икономическа дейност може да използвате Таблица за преминаване на кодовете от NACE 1 към NACE 2 на английски език. NACE кодовете отговарят на кодовете за икономическа дейност съответно КИД 2008 и НКИД 2003.

 

Нагоре

 

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД, предназначен за мениджъри и експерти в МСП.

Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com