бр. 19, юни 2010 г.

ЕР  ИНФО

Днес в броя:

Реклама:

 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД

Разработване на проекти по Оперативна програма Конкурентоспособност

0899/907211, 0878/700387

office@er-consult.com www.er-consult.com

 

 

 

 

инж. Георги Цонев

оптимизация на производствени процеси с методиката Six Sigma

0887/884110, georgi.tsonev@gmail.com 

 

 

 

 

СД Аспект

производство на работно облекло

0899/907209, www.aspect.hit.bg

 

 

 

 

 

Bobs'n

графичен дизайн, рекламно обслужване

0899 / 907212  bobsn@mail.bg

 

 

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Планирането на ликвидността подобрява системата за управление на  качеството

 

Ликвидността отразява способността на дадена организация да посрещне своевременно краткосрочните си задължения си с наличните си ликвидни активи.

 

В условията на криза прецизното планирането на ликвидността придобива все по-важно значение предвид ограничените финансови средства, несигурността в приходите, колебливите цени на суровини и стоки, възможната промяна в търговската политика на доставчици и клиенти, затруднената продажба на дълготрайни активи, увеличената цена за финансиране.

 

Планирането на ликвидността на фирмата отговоря на въпроси като:

-  Кога да се вземе допълнителен оборотен капитал?

- Колко средства са нужни?

- Откъде може да се осигурят допълнителни средства?

- Как промяната в оборотния капитал се отразява на представянето на вашата фирма?

 

Основен инструмент за планиране на ликвидността е прогнозирането на паричните потоци по косвения метод.

 

Прогнозиране на паричните потоци може да се разглежда и като инструмент за планиране на СУК (клауза 7.1)

-         Следвайки принципа на взаимно изгодни взаимоотношения с доставчици, прогнозирането на нуждите от оборотен капитал ще допринесе за подобряване на процеса на закупуване (клауза 7.4.);

-         Забавянето на доставките е несъответстващ продукт (клауза 8.3) и премахването на коренните причини (клауза 8.5) би могло да бъде постигнато с правилно планиране;

-         Изготвянето на парични потоци до определена дата или корекция при значими промени (напр. нови проекти), може да бъде заложено като цел по качеството (клауза 5);

-         Системното планиране на дейността и паричните потоци ще даде възможност на мениджърите да анализират отклоненията на резултатите спрямо бюджетираните такива, с цел оптимизация (клауза 8.2);

 

Прогнозирането на паричните потоци допринася за измерване на представянето на фирмата (клауза 8.1) и може да бъде част от инструментариума за непрекъснато подобряване на СУК (клауза 8.5.1)

 

 

Автор: Елица Димитрова

dimitrova@er-consult.com  

 

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Методът 5S

Какво е 5S?

5S е широко приета в съвременното производство стратегия за усъвършенстване на  производствените процеси и премахване на загубите чрез осъзната професионална организация на работното място.

 

Стратегията е създадена в Япония. Съвременното наименование произлиза от началните букви на пет знакови японски думи: Seiri (пресей), Seiton (подреди), Seiso (почисти), Seiketsu (проследи), Shitsuke (поддържай).

 

Seiri (пресей) - действие за разпознаване и премахване на ненужните и излишни неща (инструменти, механизми, апарати, лични вещи ...), които не са непосредствено необходими за работата, която се извършва, а се държат, "защото може да потрябват".

Seiton (подреди) - действие за поставяне на всички необходими неща в добър ред - определяне на място за всяко нещо и поставяне на всяко нещо на мястото му.

Seiso (почисти) - действие за цялостно почистване на работното място

Seiketsu (проследи) - действия за откриване и премахване на причините за нарушаване резултатите от предходните 3S и при това извършвани постоянно, като осъзната целенасочена практика и следователно - състояние.

Shitsuke (поддържай) - състояние на превръщане спонтанното и по собствена воля практикуване на предходните 4S в подразбираща се естествена практика и следователно - култура.

 

Философията на 5S е насочена към организация на работното място, опростяване на работната среда, подобряване на качеството и безопасността, намаляване на загубите като:

 1. Загуби от свръхпродукция

 2. Загуби от време за изчакване

 3. Транспортни загуби

 4. Загуби от производствения процес

 5. Складови загуби

 6. Загуби от придвижване

 7. Загуби от дефекти в продукта

 

Ползи от 5S

- Подобрена себестойност и ефективност от намаляване загубата на  време за търсене на инструменти и екипировка

- Подобряване на качеството

- Постигане на стандартизация на работата

- Намалено време за пренастройване

- Подобряване на стартовото време на смените

- Подобрена безопасност

- Намалена необходимост от пространство и складови разходи

- Намалено време на цикъла

- Намален престой на машините

- Опростяване на работната среда

- Подобрения в морала на хората и гордост от създаването на приятна работна среда

 

Очаквайте в следващия брой: Методологията Six Sigma

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Европейско право

Регламент (ЕО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

се прилага за цялото законодателство, което касае следните клонове на социална сигурност като:  

а) обезщетения за болест и майчинство; 

б) обезщетения за инвалидност, включително обезщетенията за поддържане или подобряване на способността за печалба на доходи; 

в) обезщетения за старост; 

г) обезщетения за наследници; 

д) обезщетения за трудови злополуки и професионална болест; 

е) помощи при смърт; 

ж) обезщетения за безработица; 

з) семейни обезщетения. 

http://www.mlsp.government.bg/BG/integration/agreements/R%201408%20cons%202004%20suppl%20by%20project%20BG.doc

 

 

Регламент (ЕИО) № 3037/90 относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност установява установи обща статистическа класификация на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, за да се осигури сравнимост между националните класификации и класификациите на Общността и оттук междунационалната статистика и статистиката на Общността. Той урежда общата база за статистическите класификации на икономическите дейности в рамките на Европейската общност, наричана - NACE Rev. 1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1990R3037:20080101:BG:PDF

 

Автор: адв. Дойчин Иванов

0878/358012

doychin_ivanov@live.com

 

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

 

Организация: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП РКБИ BG161PO003-2.1.06 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Размер на финансирането: от 50 000 до 2 000 000 лв. (50-70%)
Кой може да кандидатства: МСП (ЕТ, ю.л., кооперации)

Краен срок: 10.08.2010 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез технологична модернизация

 

 

Организация: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП РКБИ 2.1.7. - "Технологична модернизация в големи предприятия"

Размер на финансирането: от 1 000 000  до 4 000 000 лв. (50%)
Кой може да кандидатства: големи предприятия

Краен срок: 07.09.2010 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез технологична модернизация и иновации

 

 

Организация: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП РКБИ BG161PO003-2.1.06 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Размер на финансирането: от 50 000 до 2 000 000 лв. (50-70%)
Кой може да кандидатства: МСП (ЕТ, ю.л., кооперации)

Краен срок: 10.08.2010 г.

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез технологична модернизация

 

 

Организация: Българска банка за развитие (ББР) чрез 13 обслужващи банки
Вид на подкрепата: преференциално финансиране
Програма: Подкрепа за МСП

Размер на финансирането: до 2 млн. лв.

Лихва: до 8% годишно

Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: Българска банка за развитие (ББР) чрез 14 обслужващи банки
Вид на подкрепата: преференциално финансиране
Програма: Подкрепа за земеделски производители

Размер на финансирането: до 500 хил. лв.

Лихва: до 7.5% годишно

Кой може да кандидатства: земеделски производители

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Българска банка за развитие (ББР) чрез 14 обслужващи банки
Вид на подкрепата: преференциално финансиране
Програма: Инвестиционно кредитиране на МСП

Размер на финансирането: от 30 000 до 400 хил. лв.

Условия: финансиране до 75%, гратисен период до 1 год.

Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Държавен фонд Земеделие
Вид на подкрепата: грант

Програма: Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008 2010 г.

Интензитет на помощта: 80% или 50% за закупуване на пчелни-майки

Кой може да кандидатства: земеделски производители

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

 

Организация: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП РКБИ BG161PO003-1.1.03 Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги

Размер на финансирането: от 50 000 до 1 000 000 лв. (60-70%)
Кой може да кандидатства: МСП (ЕТ, ю.л., кооперации)

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез иновации

 

 

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: ОП "РКБИ" - BG161PO003/1.1.1-01/2007 Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновационни предприятия

Размер на финансирането: от 40 000 до 391 166 лв. (90%)
Кой може да кандидатства: МСП (ЕТ, ю.л., кооперации)

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: конкурентоспособност чрез иновации

 

 

 Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за общинско финансиране (MFF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 1 000 125 000 евро (2,5% от стойността на проекта)

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват социални услуги

Краен срок: текущ до 2013 г.

Области за подкрепа: общинска инфраструктура, опазване на околна среда, транспорт, здравеопазване, образование

 

 

Организация: Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ) и Международен фонд Козлодуй (KIDSF)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма за енергийна ефективност (EEF) в рамките на GL III/A

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 8 000 1 200 000 евро (20%) за публичния сектор;  3 000 450 000 евро (7.5%) за частния сектор

Кой може да кандидатства: общини, общински дружества и частни компании, които извършват общински услуги, ПЧП, ESCO компании

краен срок: текущ до 2013 г.
Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 

 

 Организация: Фонд енергийна ефективност (ФЕЕ)

Вид на подкрепата: нисколихвени кредити, частични кредитни гаранции, портфейлни гаранции
Размер на проектите: от 30 000 до 3 000 000 лв.

Размер на финансирането: 75 - 90%
Кой може да кандидатства: общини, търговски дружества, ф.л.

Краен срок: текущ

Срок за разглеждане на предложения: 6 седмици

Области за подкрепа: енергийно ефективни (ЕЕ) проекти

 

 

 Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

Размер на финансирането: 40% от допустимите разходи по проекта (от 2 000 до 3 млн. лв. (20% при проекти само за закупуване на двигател)
Кой може да кандидатства: ЕТ, ю.л. и кооперации собственици на риболовни кораби

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд, енергийна ефективност

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Размер на финансирането: 10 000 до 2 000 000 евро (60% от разходите по проекта)

Кой може да кандидатства: производители на риба и аквакултури, съгл. чл. 25 от ЗРА - земеделски производители, ЕТ, ю.л. и кооперации

Краен срок: текущ

Области за подкрепа: технологична модернизация, подобряване условията на труд

 

 

Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Размер на финансирането: от 10 000 до 1 000 000 евро (60% от допустимите разходи по проекта)

Кой може да кандидатства: ю.л, кооперации рибовъди и риболов, централни и териториални органи, общини, пазар на производители, сдружения/фондации

Краен срок: очаква се отваряне на мярката

Области за подкрепа: подобряване условията и безопасността на труда; подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите; производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши; намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда; подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци; производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или разработване на иновационни производствени методи; маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.

Допустими разходи: разходи за СМР; закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване, съоръжения, специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата; закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи; закупуване на софтуер; предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; закупуване на земя, инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;  обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция; инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;  разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци; оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите; за подобряване на безопасността и условията на труд.

 

 

 Организация: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

Вид на подкрепата: грант
Програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании

Размер на финансирането: от 1 000 до 500 000 евро (100% от разходите по проекта при колективен интерес, 60% при индивидуален интерес)

Кой може да кандидатства: ю.л, кооперации рибовъди и риболов, централни и териториални органи, общини, пазар на производители, сдружения/фондации

Краен срок: очаква се отваряне на мярката

Области за подкрепа: Подпомагат се проекти насочени към промоция на продукти от риболов и аквакултура, повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултура, разкриване на нови пазари и популяризиране на нови пазарни ниши, прилагане на политика по отношение на качеството.

Допустими разходи: организация и участие в промоционални кампании, маркетингови проучвания, участие в научни мисии, семинари, панаири и изложения, внедряване и сертификация на Системи за управление на качеството

 

 

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 2 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Краен срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: консултантска подкрепа
Програма: Програма ТАМ (TurnAroung Management Programme)
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: средни и големи предприятия с персонал над 200 души и оборот над 2 млн. долара

краен срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

 

 Организация: Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант, безплатна консултантска помощ
Програма: Кредит за енергийна ефективност

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД
Размер на гранта: 15% от главницата по кредита

Кой може да кандидатства: МСП

Области за подкрепа: енергоспестяване, енергийна ефективност, когенерация, смяна на горивна база

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

 Тема: Промоционалните игри като способ за насърчаване на продажбите
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 1-3.07.2010 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.06.2010 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, Бранд мениджъри, Директори Маркетинг, Мениджъри
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

Комисията за финансов надзор поддържа сайта за проверка за сключена застрахователна полица - http://www4.fsc.bg/insn/Index.aspx
 

 

Нагоре

 

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД, предназначен за мениджъри и експерти в МСП.

Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com