бр. 2, Февруари 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:


Мнение на консултанта:

 

4 информационни системи за бизнеса

 

С нарастване на обема на бизнеса, много мениджъри изпитват затруднения да управляват ефективно и ефикасно информацията в своето ежедневие. Много фирми не познават и възможните IT решения, с които да оптимизират своята дейност.

 

Предлагаме на вашето внимание 4 вида информационни системи, които внедрени във фирмата, биха улеснили работата на всеки мениджър и/или експерт.

  1. Информационни системи за анализ и управление на стопанска дейност - ERP системи.

Една ERP система (абревиатура на Enterprise Resources Planning - планиране на фирмените ресурси) подпомага и контролира управлението на активите на икономическия субект. Под ресурс се разбира всеки фактор, който влияе върху крайния доход (печалба) на дадена фирма. Ето защо ресурс могат да бъдат не само материални активи на една компания, но и нейната организация (по-добрата организация на дейността на фирмата не само ще намали нейните разходи, но ще увеличи и доходите й - AOM системи), хората (добре мотивираните, активни, самостоятелни, способни да решават проблеми, удовлетворени от своята работа, проявяващи постоянство и характер в постигането на фирмените цели, лоялни служители са фактор за увеличаване на печалбата - HRM системи) и др.

ERP системата представлява набор от модули, които събират информация за отделните ресурси на компанията в единна база данни и я управляват по зададени критерии. Централизираната база данни е мощен инструмент за генериране на всевъзможни справки и правене на анализи. Предимствата на ERP са нейната гъвкавост (позволяваща висока интеграция) и модулният принцип на действие (гарантира самостоятелната работа на отделните части).

Основните части на ERP са следните системи: управление на клиентски поръчки; управление и наблюдение на производство; управление на склад и складови наличности; финансово-счетоводна дейност; контрол на продажбите и рекламациите; документооборот. Модерното разбиране на ERP включва и информационни системи за управление на човешки ресурси (HRM система), за управление на отношенията с клиенти (CRM система), за изграждане на оптималната организация на дейността на фирмата или създаване и управление на т. нар. организационен капитал на фирмата (AOM система - от Activity Organization Management).

 

  1. Информационни системи в областта на финансите, статистиката и лизинга

Всеки собственик и управител на фирма се нуждае от навременна и надеждна информация за икономическото здраве на своята компания. Основното предназначение на текущите и периодични финансови анализи е да представят вярна и пълна картина за това как е работила фирмата през даден период от време, какво отражение дават върху нейната стойност, върху дохода (печалбата) й едни или други решения, взети от ръководството, нови начини на организация на дейността й, използването на нови технологии, закупуването на нови активи, наемането или освобождаването на хора, откриването или закриването на отдели, производства, пускането или спирането на различни продукти и услуги, появата на конкурентни играчи и продукти на пазара, промяната във вкусовете на потребителите и пр.

 

С помощта на информационна система за финансови анализи може да се следят всички икономически фактори, показатели за икономическата ефективност от дейността на фирмата, например: печалба на клиент, печалба на служител, печалба на търговска марка, печалба на единица произведена продукция (услуга) и пр. Така във всеки един момент може да се получи справка за реалното състояние на фирмата и как всеки един фактор се е отразил на дейността й.

Информационната система за финансови анализи изготвя текущи и периодични счетоводни отчети и статистически справки; финансови анализи на основата на отчетите и справките – анализ на годишните финансови отчети и резултатите от текущите счетоводни записвания; извършва анализ на структурата и движението на активи, пасиви, приходи, разходи, финансов резултат, парични потоци, рентабилност, ефективност; анализ на оборотен капитал, ликвидност, задлъжнялост, кредитоспособност, застрашеност от фалит и др.

 

  1. Информационни системи за извличане, оценка и анализ на генерираната от фирмата информация - BI система

Всяка фирма се нуждае от информация за дейността на различните си звена и отдели, за състоянието на фирмата към определен момент, за процесите, които протичат в нея, за благоприятните и неблагоприятни промени и тенденции, които водят към подобряване или влошаване на нейното положение. В този смисъл една информационна система трябва да е в състояние да наблюдава и регистрира различните факти, събития, явления и процеси, протичащи във фирмата, да обобщава и систематизира събраната информация по определени критерии, извличайки от нея повтарящите се модели, закономерности, причинно-следствени връзки, да прави оценка и анализ на обобщената информация и да изготвя прогнози за развитието на компанията. Точно това прави бизнес интелектът (Business Intelligence - BI).

BI системата извлича генерираната от различните софтуерни програми на фирмата информация - счетоводство, склад, търговия, поръчки, клиенти, дистрибутори, в т. ч. и по-големи информационни системи, ако фирмата работи с такива (ERP, CRM, HRM) – систематизира и обобщава събраните данни и ги превръща в ясни и разбираеми справки и отчети, в методи за анализ, в инструмент за откриване на тенденции, модели, за улавяне на настъпващи промени или кризи в дейността на компанията. А всичко това служи като основа за взимането на най-правилните управленски решения и за предприемане на най-ефективните действия.

Събраната и обобщена информация може да се използва и за създаване на система, позволяваща анализиране на приноса на различните категории ресурси на фирмата (материални и нематериални активи, човешки ресурс, организация на дейността, отношения с клиенти, пазарна позиция и пр.) към нейния доход, към увеличаването или намаляването на нейната стойност, а също така и на приноса на различните отдели, звена и на конкретните служители и ръководители. Детайлната справка за приноса на всеки елемент на фирмата към нейния доход е предпоставка за изграждане на онази организация на дейността на компанията, която може да я превърне в жизнеспособен и ефективен пазарен субект.

  1. Информационни системи, управляващи база данни

Въвеждането, обработката и извеждането на голямо количество информация винаги е била трудоемка и ресурсоемка дейност. Днес, с използването на SQL и Клиент/Сървър приложенията, управлението на базата данни е лесно, приятно и надеждно. Наред с това системите позволяват използването им от голям брой служители по едно и също време, като правата на достъп на всеки служител до системата са предварително зададени. Сигурността е на високо ниво - информацията се запазва на определен период от време, зададен от клиента; във всеки момент е възможно връщането на базата данни към предишно състояние; отделните потребители имат различни нива на достъп. Налице е възможност за осигуряване на контрол - съхранява се история на действията на всеки потребител; във всеки момент могат да се направят всевъзможни справки.

Областите, в които се прилагат често информационни системи, използващи бази данни, са: търговия на едро; производство; търговия на дребно; електронни каталози; електронни магазини и други форми на онлайн търговия.

В заключение ще добавим, че внедряването на Информационна система във фирмата е допустима дейност по Програма BAS, както и  по Оперативна програма „Конкурентноспособност” и е възможно получаване на финансова подкрепа за това.

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

                                                                                                                                                                            Нагоре

Възможности за финансиране

Организация: Високотехнологичен Бизнес Инкубатор Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем и услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.
Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП
Области за подкрепа: бизнес развитие

Организация: МИЕ - Оперативна програма за конкурентноспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия
Размер на финансирането: 40 000 - 391 166 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: иновации, бизнес развитие, конкуретноспособност

 

                                                                                                                                                                            Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „Аксес и управление на документация на СУК”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 25.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.02.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 160 лв. без ДДС
Подходящ за: Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри по качеството, Специалисти „Човешки ресурси”, Управители

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Стратегическо планиране”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 15.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.01.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Изпълнителни директори, Директори на направления, Упълномощени представители на ръководството

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: Успешни продажби
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 20.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 05.02.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Ръководители на търговски екипи, Търговци
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Рекламните игри като способ за насърчаване на продажбите”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 25.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.02.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 160 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, Бранд мениджъри, Директори „Маркетинг”, Мениджъри
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 


                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Полезни ресурси

Справка за валидност на документи за самоличност дава възможност да проверите в базата данни на МВР дали дадена лична карта или свидетелство за правоуправление на МСП са валидни.

 

В Регистър на Центровете за професионално обучение може да получите актуална информация за всички лицензирани от НАПОО центрове за обучение, както и за предлаганите професии и специалности.

 

Сдружение Клуб 9000 предоставя актуална информация относно Сертифицирани фирми по ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18000 и HACCP.

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни мейл на: info@er-consult.com