бр. 4, Април 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:


Мнение на консултанта:

 

Планирайте своята дейност

 

Малко мениджъри и експерти знаят, че всяка година, органите за управление на отделните оперативни програми публикуват в срок до 31.01. индикативни таблици, които съдържат информация относно схемите за безвъзмездна помощ, които ще се обявяват през годината, допустимите бенефициенти, очакваните дати на публикуване на обявите, максималния размер на безвъзмездната помощ и др.

 

Информацията се публикува с цел по-доброто планиране на потенциалните бенефициенти по отношение техните инвестиционни планове, както и намерения им за кандидатстване по оперативните програми.

 

За улеснение на МСП, нашите партньори от Интегрити консултинг ООД подготвиха сборна таблица, включваща подходящите схеми за подкрепа по различните Оперативни програми, насочени към МСП, които се очаква да бъдат обявени през 2008 г.

 

 

 

  Схема за
безвъзмездна
помощ
 
Програма  
Допустими
бенефициенти
Очаквана дата
на
публикуване
на обявата
Максимален
процент на
субсидията
Максимален
размер на
безвъзмезд
ната помощ
Описание
1 Въвеждане на енергоспестявaщи технологии в предприятията ОП РКБИ предприятия (микро,
малки, средни или големи)
или кооперации
регистрирани по
Търговския закон или
Закона за кооперациите
със седалище в Република
България
четвърто
тримесечие
2008 г.
50% от общите
допустими разходи
по проекта (за
микро и малки
предприятия)
1 млн. лева Закупуване и внедряване на
енергоспестяващо оборудване и
технологии в предприятията.
2 „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията” ОП РКБИ предприятия (микро, малки, средни или големи) или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България трето тримесечие 2008 г. 50% от общите допустими разходи по проекта (за микро и малки предприятия) 2 млн. лева Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници, използвани от предприятията чрез въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията.
3 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” ОП РКБИ предприятия (микро, малки, средни или големи) или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България второ тримесечие 2008 г. І.  70%  от общите допустими разходи по проекта за микро и малки предприятия (при доставка на оборудване и СМР)

ІІ.  50% за всички кандидати (при доставка на услуги)

4 млн. лева Внедряване на иновативни продукти, услуги или процеси в реалното производство.
4 „Технологична модернизация  в предприятията” ОП РКБИ предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България трето тримесечие 2008 г. 50% от общите допустими разходи по проекта І.  3 млн. лева за МСП;  ІІ.  5 млн. лева – за големи предприятия Закупуване и внедряване на технологично оборудване за нуждите на предприятията. Фаза ІІ от „Технологична модернизация  в предприятията”.
5 „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели” ОП РКБИ обединения от публични и частни научноизследователски организации и юридически лица с нестопанска цел четвърто тримесечие 2008 г. 85% от общите допустими разходи по проекта 4 млн. лева Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса.
6 „Създаване на стартиращи иновативни предприятия” ОП РКБИ предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България и научни центрове текущ прием /в момента/ 90 % от общите допустими разходи по проекта 391 166 лева

/200 000 евро/

 

Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес; Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес; Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или процеси; Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или осъществяване на иновативни продукти или процеси;Създаване на промишлен дизайн; Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ.
7 „Подготовка за създаване на технологични паркове” ОП РКБИ научноизследователски организации, общини, НПО четвърто тримесечие 2008 г. 60% от общите допустими разходи по проекта 586 749 лева /300 000 евро/ Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура. Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса.
8 „Покриване на международни стандарт” ОП РКБИ предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България трето тримесечие на 2008 г. 50% от общите допустими разходи по проекта 200 000 лв. І. Консултантски услуги – разработване и внедряване на Системи за управление  (СУ) съгласно международно признати стандарти от серия ISO;

ІІ. Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в оборудване и нови технологии, задължително свързани с  постигане на съответствие с изискванията на СУ и/или международно признатите стандарти;

ІІІ. Услуги за сертифициране на СУ от серията ISO и/или за удостоверяване на продуктово съответствие /CE marking/.
9 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта – Фаза 3” Програма ФАР - РЧР предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България второ тримесечие на 2008 г. 75% от общите допустими разходи по проекта 200 000 лева І. Повишаване квалификацията на персонала чрез обучение;

ІІ. Обучение и наемане на безработни лица;

ІІІ. Инвестиционна подкрепа /в размер до 50% от стойността на проекта/ за създаване на нови работни места.
10 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” ОП РЧР Образователни и обучаващи институции и организации, работодатели и социално– икономически партньори април

2008 г.

І. при микро и малки предприятия - 100%;

ІІ. при средни предприятия – 80%; и

ІІІ. при големи предприятия – 70%.
391 166 лева /200 000 евро/ Квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
11 „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка” ОП РЧР Образователни и обучаващи институции и организации, работодатели и социално– икономически партньори април

2008 г.

100% 100 000 лева Извършване на професионална квалификация по професии, в областта на туризма, строителството, машиностроенето и производството на облекло и галантерия, на лица приоритетно от уязвимите групи на пазара на труда, с цел тяхното последващо включване в заетост.
12 „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица” ОП РЧР Образователни и обучаващи институции и организации, работодатели и социално– икономически партньори второ тримесечие на  2008 г. 100% 100 000 лева Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50 годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост.
Съкращения:
• ОП РКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”
• ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
• НКИД – Национален класификатор на икономическите дейности
Забележки:
• Управляващите органи си запазват правото да наложат допълнителни изисквания към бенефициентите по отношение на дата на регистрация, годишен оборот, код по НКИД, развиване на дейност в определен регион и др.
• Управляващите органи си запазват правото да променят датата на публикуване на обявите и стартиране на схемите за безвъзмездна помощ , както и да променят процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездната и помощ.

 

Подготвилa таблицата: Вяра Илиева - project@integritybg.com

Интегрити Консултинг ООД е консултантска структура в сферата на разработването, внедряването и реинжинеринга на Системи за Управление, съответстващи на изискванията на серия международни стандарти: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, както и профилирани системи като: HACCP, GMP и др. Интегрити Консултинг извършва консултантски услуги в сферата на разработването и управлението на проекти по програми за финансиране на ЕС.

 

В допълнение към горната таблица прилагаме и очакваните мерки, които ще бъдат открити по Програмата за развитие на селските райони. Някои от мерките са насочени не само към земеделски производители и техни организации, а също и към фирми от хранително-вкусовата промишленост и туризма.

 

Програма за развитие на селските райони

Период, през който ще стартира програмата Мярка
14.04 - 24.04. мярка 112-Създаване на стопанства на млади фермери
мярка 121-Модернизиране на земеделските стопанства
28.04 - 04.05 мярка 122-Подобряване на икономическите дейности в горите
мярка 223-Първоначално залесяване на неземеделски земи
мярка 226-Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
12.05 - 18.05 мярка 111-Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
мярка 123-Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
мярка 142-Създаване на организации на производители
09.06 - 15.06 мярка 141- Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране
07.07 - 13.07 мярка 311- Разнообразяване към неземеделски дейности
мярка 312-Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
мярка 313-Насърчаване на туристическите дейности
мярка 321-Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
мярка 322-Обновяване и развитие на населените места

 

 

 

Познаването на програмите за подкрепа ще допринесе на постигането на целите на бизнеса в следните направления:

- Мениджърите ще могат да вземат информирано решение, дали да реализират своя проект сега или да подготвят проект, с който да кандидатстват за финансиране по различните програми за подкрепа;

- Мениджърите ще могат планират по-добре своята дейност, като се подготвят по-добре за кандидатстването - обучение на собствени специалисти, ангажиране на консултант, преговаряне с финансови институции за финансиране на проекта, установяване на параметрите на проекта и др.;

 

Ако дадена грантова схема ви интересува, моля уведомете ни, с цел да ви информираме, когато тя бъде официално публикувана и има възможност да кандидатствате по нея.

 

Автор: Елица Димитрова

dimitrova@er-consult.com

 

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: ГД МЗИП към ИАНМСП
Вид на подкрепата: грант
Програма: Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията (Ваучерна схема)
Размер на финансирането: 5000 лв. или 15 000 лв.
Кой може да кандидатства: МСП
Срок за кандидатстване: 29.04.2008 г.

Области за подкрепа: трансфер на знания

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП
Области за подкрепа: бизнес развитие

Организация: МИЕ - Оперативна програма конкурентоспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия
Размер на финансирането: 40 000 - 391 166 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: иновации, бизнес развитие, конкурентоспособност

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

                                                                                                                                                                            Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „Стратегическо планиране”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 13.05.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 29.04.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Изпълнителни директори, Директори на направления, Упълномощени представители на ръководството

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: Успешни продажби
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 20.02.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 05.02.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Управители, Ръководители на търговски екипи, Търговци
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 


                                                                                                                                                                            Нагоре

 

Полезни ресурси

 

В Проверка на ЕГН може да проверите дали дадено ЕГН е валидно. Полезна справка за юристи и счетоводители. (Забележка: След като последвате линка, изберете ЕГН от менюто вляво.

 

В Регистър на обществените поръчки може да следите електронно обявените обществени поръчки, които се публикуват в Държавен вестник.

 

Ако се колебаете как да изписвате определено наименование на латиница, направете справка в Транслитерация на собствени имена от български на латински - услуга, която се поддържа от Министерството на държавната администрация и административна реформа.

                                                                                                                                                                            Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни мейл на: info@er-consult.com