бр. 6, Юни 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

Сдружение ПИРУ

разработва проекти по оперативните програми

0878/700387, www.pidas.org  

 

 

СД Аспект

производство на работно облекло

0899/907209, www.aspect.hit.bg

 

 

 

[Име на Вашата фирма]

Кратко описание на дейността Ви

[телефон], [Интернет страница]

 

 

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Усъвършенствайте се като мениджъри

 

Основните мениджърски функции включват: планиране, създаване на организация, координация, информиране, вземане на решение, контрол, отчетност. За ефикасното и ефективно изпълнение на тези функции, мениджърът трябва да знае какво и как да направи. Знанието може да бъде в резултат на полученото образованието, на натрупания практически опит, на последваща квалификация или на личното желание на мениджъра да се усъвършенства.

 

Следвайки желанието ни да бъдем в помощ на мениджърите и експертите, започваме нова секция към настоящия бюлетин, в която накратко ще ви представяме класически и съвременни мениджърски модели, подходи, методи и техники.

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

SWOT analysis (Albert Humphrey)

Анализ на силните и слаби страни, възможности и заплахи

 

Какво е SWOT анализ? Описание

SWOT анализът е инструмент, който се използва в стратегическия мениджмънт главно при формулирането на стратегия. Той спомага за идентифицирането на силните страни (Strenghts), слабите страни (Weaknesses) на дадена компания, както и възможностите (Opportunities) и заплахите (Threats), пред които е изправена.

 

Силните и слабите страни на дадена фирма са вътрешните фактори, които създават или съответно унищожават стойност. Те могат да включват активи, умения и ресурси, с които фирмата разполага в сравнение с нейните конкуренти. Могат да бъдат измерени чрез използване на методи за вътрешна оценка или чрез сравнение с външен еталон (benchmarking).

 

Възможностите и заплахите са външни фактори, които съответно създават или унищожават стойност. Те са извън контрола на фирмата. Те възникват или от конкуренцията на пазара (може да се измери с метода 5-те сили на Портър) или от демографски, икономически, политически, технически, социални, правни или културни фактори (измерват се с помощта на PEST анализа).

 

Типичен пример за факторите в диаграма на SWOT анализа:

Силни страни

 • Специализирана маркетингова експертиза
 • Ексклузивен достъп до природни ресурси
 • Патенти
 • Нови, иновативни продукти или услуги
 • Местоположение на бизнеса
 • Разходни предимства на база собствено ноу хау
 • Процеси и процедури за осигуряване на качество
 • Силни Търговски марки или репутация

Слаби Страни

 • Липса на маркетингова експертиза
 • Недеференцирани продукти и услуги (в сравнение с вашите конкуренти)
 • Местоположение на фирмата
 • Конкурентите имат превъзхождащ достъп до каналите за дистрибуция
 • Лошо качество на стоките и услугите
 • Лоша репутация

Възможности

 • Развиващи се пазари (напр. Китай, Интернет)
 • Сливания, съвместни предприятия и стратегически съюзи
 • Преместване в нови по атрактивни пазарни сегменти
 • Достъп до нов международен пазар
 • Намаляване на регулациите
 • Премахване на търговски бариери в международната търговия
 • Навлизане на пазар със слаби конкуренти

Заплахи

 • Нов конкурент на пазарите, на който оперира фирмата
 • Ценова война
 • Конкурент с нов, иновативен продукт/услуга заместител
 • Нови регулации
 • Въвеждане на нови търговски ограничения
 • Неблагоприятна промяна в данъчно облагане на вашия продукт или услуга

Всяка организация трябва да се адаптира към околната среда. Диаграмата на SWOT анализа е много добър инструмент за анализ на силните и слаби страни на фирмата, възможностите и заплахите пред бизнеса. Следва да се има предвид, че анализът е само първата стъпка. Най-добри резултати се получават, когато се изготвят и други видове анализи като например: Анализ на конкурентите, PEST анализ, модел на Портър, Матрица на Ансоф и др.

Инструмент за комбиниране на вътрешните фактори с външните е Матрицата за противопоставяне
  Възможности Заплахи

Силни страни

 

Офанзива

(бъдете агресивни и извлечете максимума)

 

Адаптация

(възстановете вашите силни страни)

Слаби страни

 

Отбрана

(наблюдавайте вашите

конкуренти отблизо)

 

Оцеляване

(направете обрат или коренна промяна)

Много често в действителност две колони от диаграмата на SWOT анализа сочат в противоположни посоки. Стратезите трябва да решат въпроса с групирането на ресурсите. Това може да стане чрез формулиране на стратегия основана на пазара (market driven strategy) или чрез формулиране на стратегия основана на ресурсите (resource-driven strategy).

В заключение ще отбележим, че SWOT анализът е приложим за анализ на конкурентите, като често това дава интересна нова перспектива.

                                                                                                    Очаквайте в следващия брой: Управление чрез цели (Питър Дракър)

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.
Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: МИЕ - Оперативна програма конкурентоспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия
Размер на финансирането: 40 000 - 391 166 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: иновации, бизнес развитие, конкурентоспособност

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

Организация: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Вид на подкрепата: грант
Програма: Национален Иновационен Фонд (сесия 5)
Размер на финансирането:  50 000 или 500 000 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: 7.07.2008 г.
Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „9 стъпков модел за решаване на практически проблеми във фирмата”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 16.06.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.05.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум

Цена: 200 лв. без ДДС
Подходящ за: Мениджъри, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри по качеството, Специалисти „Човешки ресурси”
Ръководители процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Ефективност при участието в панаири и специализирани изложения”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 22.06.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 31.05.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л Форум Централ

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, Търговски директори, Мениджъри
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

В Таблицата за минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификционни групи професии може да проверите актуалните размери за 2008 г.

 

Таблицата на осигурителните вноски по ДОО, ЗОВ и ДФЛ за 2008 г. може да улесни счетоводното и административно обслужване на фирмата. 

 

Проверка на преведени осигурителни вноски към Универсален Пенсионен Фонд е услуга, която се предоставя от НОИ. За проверката е нужно да имате ПИК код от НОИ и вашето ЕГН.

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com