бр. 7, Юли 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

Свемар консулт ООД

Европейски фондове - информация, разработване, управление

0888/797569, www.smconsult.net

 

 

СД Аспект

производство на работно облекло

0899/907209, www.aspect.hit.bg

 

 

 

Сдружение ПИРУ

разработва проекти по оперативните програми

0878/700387, www.pidas.org  

 

 

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

За новите моменти по програма PHARE - Конкурентоспособност 3

 

На 14.06.2008 г., Изпълнителната Агенция по програма ФАР към МИЕ обяви старта на Програма PHARE "Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" - фаза 3.  

 

По програмата има включени няколко нови неща, които отчитат добрите практики и научени уроци от предходните две фази.

 

1. Документацията за кандидатстване е опростена - документите са вече на български език; премахнат е бизнес плана и др.

2. Има въведена приоритетност,. Даден и приоритет на микро предприятията, като на предприятията от следните шест сектора:

3. Консултантският елемент вече е задължителен.

4. Включени са нови консултантски модули, по които може да се получи подкрепа, както следва:

- Бизнес планиране – диагностика на състоянието, анализ на нуждите, целеполагане,  развитие на бизнес управленски стратегии и бизнес планове, включващи и план за реализацията им;

- Маркетинг – извършване на маркетингови проучвания, разработване на маркетингови стратегии, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите, развитие на дистрибуционни мрежи;

- Иновации – развитие на планове за технологичен трансфер, провеждане на иновационен одит, развитие и изпълнение на стратегии за въвеждане на продуктови иновации;

- Производствен процес – извършване на одит на производствената ефективност на предприятията, развитие на стратегии за оптимизиране на производствения процес (включително планове за реализацията им).

- Финанси – извършване на финансов анализ на предприятията, включващ бюджетно планиране, анализ на паричните потоци,  планиране на системи за контрол на разходите, въвеждане на програми за събиране на вземания, развитие на стратегии за оптимизиране на капиталовата структура и пр.

 

 С какво трябва да се съобразят потенциалните бенефициенти?

 

1. Намаления срок за кандидатстване, който вече е под 2 месеца;

2. Изискването за недопустимост на спечелилите по фаза 1 и 2;

3. Изискването за недублиране на дейности, ако кандидатът е получил подкрепа по консултантската грантова схема за безвъзмездна помощ BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS;

4. Изискването да не се надхвърля тавана на държавните помощи de minimis.

 

С какви въпроси може да се сблъскат?

1. Попада ли фирмата ми в Приложение І към Договора за създаване на ЕО? - Предполага се, че ще се приложи по аналогия указание УО-2/12.11.2007 г. относно тълкуването на производствата, попадащи в обхвата на Анекс I от Договора за ЕО и разделителната линия между ОП „Конкурентоспособност”  и Програмата за развитие на селските райони. Зададен е въпрос към МИЕ - очаква се отговор.

 

2. Колко ще ми струва консултация в областта на бизнес планирането, маркетинга, производството, иновациите, финансите? За улеснение на потенциалните бенефициенти ще посочим следните средни цени:

- Бизнес планиране – 8 000 - 10 000 евро

- Маркетинг – 8 000 - 15 000 евро

- Иновации – 6 000 - 8 000 евро

- Производствен процес – 8 - 12 000 евро

- Финанси – 6 000 - 10 000 евро.

Цените са ориентировъчни. Следва да имате предвид, че цената се определя от спецификата на фирмата, от обхвата на консултацията, от времето и мястото за изпълнение.

 

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

Management by Objectives (Peter Drucker)

Управление чрез цели

 

Какво представлява Мениджмънт по цели (MBO)? Описание

Управлението чрез цели е управленски инструмент, основаващ се на съчетаване и съгласуване на целите. В същността си той представлява дефиниране на конкретни цели за всеки служител и след това сравняване и насочване на представянето на служителя, съгласно поставените цели. Целта е да се увеличат постиженията на организацията чрез напасване на целите на организацията с целите на служителите.

Управлението чрез цели включва постоянно наблюдение на процесите и предоставянето на обратна връзка при достигането на резултати.

 

Управление чрез цели е:

Управлението чрез цели за пръв път е описано от гуруто в мениджмънта Питър Дракър през 1954 г. в книгата му "Практически мениджмънт" (The practice of Management). Според него мениджърите трябва да избегнат 'капана на оперативните дейности', който ги въвлича във всекидневни оперативни дейности, че те забравят за своята основна цел. Една от концепциите за управление чрез цели е, че вместо в процеса на стратегическо планиране да участват само няколко топ мениджъри, следва да бъдат включени мениджъри от всички нива, с цел подобряване на ефикасността на плана за действие. Друга концепция на Управление чрез цели е, че мениджърите следва да внедрят няколко целеви системи, който да спомогнат за правилното функциониране на организацията. Управлението чрез цели може да се разглежда като предшественик на управленския подход Управление на стойността (Value Based Management).

Принципи на Управлението чрез цели:

Етапи на Управлението чрез цели:

  Етап Участници
1.

Съвместен план

  • Поставяне на цели

  • Внедряване на стандарти

  • Избор на действия

Мениджър / Служител

2. Индивидуални действия
  • Изпълнение на задачите (служител)
  • Предоставяне на подкрепа (мениджър)
Мениджър / Служител
3. Съвместен контрол
  • Преглед на резултатите
  • Обсъждане на изпълнението
  • Преглед на цикъла на Управление чрез цели

Мениджър / Служител

 

 

                                                                Очаквайте в следващия брой: PEST Анализ

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.
Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: МИЕ - Оперативна програма конкурентоспособност
Вид на подкрепата: грант
Програма: операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия
Размер на финансирането: 40 000 - 391 166 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: иновации, бизнес развитие, конкурентоспособност

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

Организация: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Вид на подкрепата: грант
Програма: Национален Иновационен Фонд (сесия 5)
Размер на финансирането:  50 000 или 500 000 лв.
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: 7.07.2008 г.
Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

Организация: Министерство на Икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма PHARE "Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" - фаза 3
Размер на финансирането: до 50 000 евро
Кой може да кандидатства: производствени МСП

Срок: 06.08.2008 г.
Области за подкрепа: консултации (ISO, CE, OHSAS, бизнес планиране, маркетинг, иновации, производство, финанси), инвестиционна подкрепа

 

Организация: Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма PHARE "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" - 3
Размер на финансирането: до 100 000 евро
Кой може да кандидатства: ю.л. и ЕТ по ТЗ и Закон за кооперациите

Срок: 17.08.2008 г.
Области за подкрепа: квалификация, заетост, консултации (стратегии за развитие на човешки ресурси), инвестиционна подкрепа

 

 

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „Разработване на експортна стратегия”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 25.07.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.07.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, ул. Н. Ракитин 2, ет. 5 офиса на ЕР консулт
Подходящ за: Управители, Изпълнителни директори, Директори на направления, Упълномощени представители на ръководството

За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

 

Тема: „Ефективност при участието в панаири и специализирани изложения”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 25.07.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 10.07.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, ул. Н. Ракитин 2, ет. 5 офиса на ЕР консулт

Цена: 220 лв. без ДДС
Подходящ за: Маркетингови специалисти, Търговски директори, Мениджъри
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

Сайтът www.bgrabotodatel.com е създаден за споделяне на вътрешна информация от служители и работници за работните места и работодателите. Това е мястото, където мениджърите и работодателите могат да следят за реномето на своята фирма. Оценката по 9 критерия, може да даде информация, коя област във фирмата се нуждае от подобрение.

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com