бр. 8, Август 2008
ЕР  ИНФО   

Днес в броя:

Реклама:

 

инж. Георги Цонев

оптимизация на производствени процеси с методиката Six Sigma

0887/884110, georgi.tsonev@gmail.com 

 

 

СД Аспект

производство на работно облекло

0899/907209, www.aspect.hit.bg

 

 

 

Сдружение ПИРУ

разработва проекти по оперативните програми

0878/700387, www.pidas.org  

 

 

 

Рекламна тарифа


Мнение на консултанта:

 

Предимство на електронния подпис при пререгистрацията в търговския регистър

 

Фирмите притежаващи електронен подпис ще могат да ползват още едно от неговите предимства, а именно - пререгистрацията в Търговския регистър.

 

Съгласно чл. 17 от Закона за търговския регистър, Агенцията по вписванията осигурява възможност за приемане на заявления, актове на съда, жалби срещу откази и изпращане на документи в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Това законово предвидено задължение е предпоставка да се поддържа функционалността на информационната система.

 

Какви са предимствата на тази услуга:

1. Определено не е нужно служителите на фирмата да се редят на опашки и да се съобразяват с работното време на Агенцията по вписванията;

2. Може да се извърши в удобно за служителя време;

3. Директното въвеждане на данните от самите служители на фирмата намалява риска от грешки при пренасяне на данни от хартиени носители;

4. Информационната система има интегрирани проверки за някои от полетата и не допуска продължаване нататък;

 

Недостатъци на услугата:

1. Отнема време на служителя да разбере някои функционалности на системата - напр. че след посочване на файла, трябва да се натисне бутона след полето (бутон с дискета), за да може прикачения файл да бъде записан в системата;

2. Ако въвеждането се забави изтича сесията за достъп и цялата процедура по регистрация трябва да започне отначало;

3. Малко е объркващо, когато се добави допълнително приложена форма Г1 за деклариране на данни, тогава в основната форма в секция Приложения също трябва да се посочат съответните приложения;

4. Няма възможност започната регистрация да се съхрани, за да бъде продължена по-късно;

5. В електронната форма е нужно да бъде посочен код на съд, което затруднява повечето фирми с неговото намиране.

 

Няколко съвета за да направите вашата пререгистрация бързо и ефективно:

1. Подгответе си приложенията

- сканирайте си Вашето Удостоверение за актуално състояние, което е издадено на основание параграф 4 от ал. 2 от ПЗР на ЗТР;

- подгответе си актуален учредителен акт, който да бъде заверен от представляващия фирмата;

- сканирайте си актуалния учредителен акт (устав, дружествен договор и др.);

2. Проверете кода на съда си. Може да направите проверка в страницата на Търговския регистър (www.brra.bg), като пуснете справка за 2-3 други фирми, които са регистрирани във вашия окръжен съд;

3. Уверете се, че имате работещ електронен подпис на фирмата;

4. Осигурете си достъп до Интернет връзка, което има малка вероятност да прекъсне;

5. Отделете си 1 час време за пререгистрацията.

 

След успешно приключена регистрация, информационната система ви дава входящ номер от вида 20080729...., като първите цифри указват съответно годината, месеца и деня за подаване. По този входящ номер, както и по името на фирмата, от сайта на Агенцията по вписванията, ще можете да направите проверка за пуснатите от вас данни в секция Справки / Документи без партида.

 

Подаването на данни с електронния подпис при пререгистрацията на фирмата, определено е удобство и е още една крачка напред към изграждането на електронно правителство. 

 

 

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

 

Нагоре

 

Мениджърски модели, подходи, методи и техники:

 

PEST Analysis

ПЕСТ Анализ

 

Какво представлява PEST анализа? Описание

PEST анализът е рамка, която стратезите използват за да сканират външната макро среда, в която организацията оперира. PEST е съкращение от следните фактори:

Факторите PEST играят важна роля при избора на стратегия. Те са извън контрола на фирмата и трябва да се считат или като заплахи или като възможности (виж. SWOT анализ). Важно е да се отбележи, че макро икономическите фактори могат да се различават в различните континенти, страни и дори региони. Затова PEST анализа обикновено се изготвя на ниво - страна.

В таблицата по-долу, че намерите примери за фактори във всяка една от посочените групи:

Политически фактори

 (вкл. правно)

Икономически фактори

 

Социални фактори

Технологични фактори

Екологични норми и защита на околната среда

Икономически растеж

Разпределение на доходите

Бюджетни разходи за проучвания

Данъчни политики

Лихвен процент и монетарна политика

Демография, население, раждаемост, възрастово разпределение

Индустриален фокус върху технологичните усилия

Международни търговски правила и ограничения

Държавни разходи

Трудова / социално мобилност

Нови открития и развитие

Договорно право и защита

Защита на потребителите

Политика за заетост

Промени в начина на живот

Степен на технологичен трансфер

Закони за заетостта

Облагане

Отношение към работата/кариерата и свободното време

Предприемачески дух

Жизнен цикъл и скорост на технологично остаряване

Административна организация / отношение

Валутни курсове

Образование

Потребление на енергия

Защита от нелоялна конкуренция

Инфлация

Мода, тенденции

(Промени в) Информационните технологии

Политическа стабилност

Етап на бизнес цикъла

Здравни аспекти, богатство, сигурност

(Промени в) Интернет

Политика за сигурност

Доверие от потребителите

Условия на живот

(Промени в) мобилните технологии

 

Изготвянето на PEST Анализ е относително просто и може да бъде извършено по време на семинар, чрез използване на техниката brainstorm.  Използването на PEST Анализа може да варира от стратегическо планиране на фирмата, през маркетингово планиране, до планиране развитието на определен продукт. Като варианти на PEST Анализа, понякога се използва SLEPT (+ Legal - правни фактори) или STEEPLE Анализ (Социално/демографски; Технологични, Икономически, Природни, Политически, Правни и Етични фактори). В някои случаи географските фактори могат да имат важно въздействие.

 

                                                                Очаквайте в следващия брой: Матрица на Ансоф (Ansoff Matrix)

Автор: Радослав Йонков

yonkov@er-consult.com

 

Нагоре

 

Възможности за финансиране

Организация: Регионална Агенция за Предприемачество и Иновации Варна
Вид на подкрепата: преференциални условия за наем на офиси, складове, както и преференциални бизнес услуги
Програма: 5-ти прием на фирми
Размер на финансирането: -
Кой може да кандидатства: технологични МСП и ф.л.

Области за подкрепа: бизнес развитие, иновации

 

Организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма BAS
Размер на финансирането: до 9 000 евро
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие

 

Организация: Германска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Experten Services (SES)
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: ЕТ, МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ПРООН
Вид на подкрепата: грант
Програма: ТЕХНОСТАРТ - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Размер на финансирането: 20 000 лв.

Кой може да кандидатства: студенти до 29 г. без регистрирана фирма

Срок: 11.11.2008 г.
Области за подкрепа: насърчаване на предприемачеството, иновации

 

Организация: Swisscontact - Швейцарска експертна помощ
Вид на подкрепата: консултантска помощ
Програма: Senior Expert Corps
Размер на финансирането:   -
Кой може да кандидатства: МСП

Срок: текущ
Области за подкрепа: бизнес развитие, конкурентоспособност, повишаване на квалификация на персонала, защита на околна среда

 

Организация: ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР)
Вид на подкрепата: грант
Програма: област на интервенция 2.1. Повишаване на адаптивността на заетите лица - фаза 2
Размер на финансирането: до 1 млн. евро
Кой може да кандидатства: МСП, големи предприятия

Срок: текущ до 15.09.2010 г.
Области за подкрепа: обучение, квалификация, заетост

 

Организация: Министерство на Икономиката и енергетиката (МИЕ)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма PHARE "Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" - фаза 3
Размер на финансирането: до 50 000 евро
Кой може да кандидатства: производствени МСП

Срок: 06.08.2008 г.
Области за подкрепа: консултации (ISO, CE, OHSAS, бизнес планиране, маркетинг, иновации, производство, финанси), инвестиционна подкрепа

 

Организация: Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Вид на подкрепата: грант
Програма: Програма PHARE "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" - 3
Размер на финансирането: до 100 000 евро
Кой може да кандидатства: ю.л. и ЕТ по ТЗ и Закон за кооперациите

Срок: 17.08.2008 г.
Области за подкрепа: квалификация, заетост, консултации (стратегии за развитие на човешки ресурси), инвестиционна подкрепа

 

Организация: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ПРООН
Вид на подкрепата: грант
Програма: Проект "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100"
Размер на финансирането: от 10 000 до 20 000 лв.

Кой може да кандидатства: ф.л. от областите Пазарджик, Плевен, Смолян и Ямбол

Срок: 05.09.2008 г.
Области за подкрепа: насърчаване на предприемачеството, обучение

 

 

 

Нагоре

Предстоящи обучения

 

Тема: „Решаване на практически проблеми във фирмата”
Организация: ЕР консулт и мениджмънт ООД

Начало и продължителност: 5.09.2008 г. - 8 учебни часа

Краен срок за записване: 25.08.2008 г.

Място на провеждане: гр. София, ул. Н. Ракитин 2, ет. 5 офиса на ЕР консулт
Подходящ за: Ръководители на процеси, Началници на смени, Ръководители на производствени площадки, Работници (основно)
За допълнителна информация и контакти натиснете тук

 

Нагоре

 

Полезни ресурси

Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН е услуга, която се предоставя от НОИ и чрез нея всяко едно ф.л. може да провери дали му е изплатено парично обезщетение, както и да направи справка за изминал период.

 

Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по БУЛСТАТ е друга услуга на НОИ, чрез която всеки работодател (главно счетоводител) може да следи за изплатените през фирмата му парични обезщетения на персонала. За да се ползва услугата е необходимо да бъде получен код за достъп до системата, който се получава на място в регионалните звена на НОИ.

 

 

Нагоре

 

ЕР ИНФО е месечен електронен бюлетин на ЕР консулт и мениджмънт ООД , предназначен за мениджъри и експерти в МСП. Архив на всички броеве на ЕР ИНФО може да намерите на адрес: www.info.er-consult.com

Идеи, предложения и коментари изпращайте на: info@er-consult.com

Ако искате да се абонирате или да прекратите своя абонамент за ЕР ИНФО, моля изпратете ни Вашите контакти на: info@er-consult.com